Semestre

MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Globalisering og kulturelt mangfald
Kursnavn på engelsk: 
Globalization and Cultural Diversity
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Mirjam Dahl Bergsland

Emneinnhold

Studiet tar sikte på at studenten skal få trening i selvstendig faglig analyse og kritisk drøfting av aktuelle barnehagepolitiske temaer. Globalisering, kulturelt mangfold, demokrati og medvirkning gjøres til tema. Emnet skal gi innsikt i kompleksiteten knyttet til barnehagen som flerkulturell og flerreligiøs barndomsarena, og muligheter og utfordringer dette skaper for det pedagogiske arbeidet. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kunnskap om barnehagen som samfunnsinstitusjon i et historisk og globalt perspektiv
  • inngående kunnskap om globalisering og barnehagen i flerkulturelle og flerreligiøse samfunn
  • kunnskap om barnehagen som demokratisk arena, barns rettigheter og medvirkning, og barnehagens verdigrunnlag

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan identifisere, analysere og drøfte kritisk aktuelle barnehagepolitiske temaer
  • kan anvende kunnskap om barnehagen som flerkulturell og flerreligiøs barndomsarena for å utvikle barnehagens kvalitet
  • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og formulere egne faglige resonnementer

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har oversikt over og kunnskap om nyere sentrale forskningstemaer og teoretiske perspektiver, relatert til barnehagen som samfunnsinstitusjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, fagskriving.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
EGM-AK1: Individuell skriftlig fagtekst med veiledningSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Deltagelse på skriveseminarOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:EGM-AK1: Individuell skriftlig fagtekst med veiledning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltagelse på skriveseminar
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk/Barn, barndom og barnehage vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Førskolepedagogikk/Barn, barndom og barnehage vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Her finner du pensumliste for 2019-2020

Det forventes at en i tillegg forholder seg til aktuelle rapporter, stortingsmeldinger, NOU’er, rammeplaner og lovverk som er relevante i forhold til barnehagesektoren.