Semestre

MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Globalisering og kulturelt mangfald
Kursnavn på engelsk: 
Globalization and Cultural Diversity
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Mirjam Dahl Bergsland

Emneinnhold

Emnet tar sikte på at studenten skal få trening i selvstendig faglig analyse og kritisk drøfting av samfunnsaktuelle temaer. Globalisering, kulturelt mangfold, bærekraft, demokrati og medvirkning utgjør sentrale temaer. Emnet skal gi innsikt i kompleksiteten knyttet til barnehagen som flerkulturell og flerreligiøs barndomsarena, og muligheter og utfordringer dette skaper for det pedagogiske arbeidet. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kunnskap om barnehagen som samfunnsinstitusjon i et historisk og globalt perspektiv
  • inngående kunnskap om barnehagen som en flerkulturell og flerreligiøs barndomsarena
  • kunnskap om barnehagen som arena for demokrati og bærekraftig utvikling, barns rettigheter og barnehagens verdigrunnlag

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan identifisere, analysere og kritisk drøfte samfunnsaktuelle temaer med relevans for barnehagen
  • kan anvende kunnskap om barnehagen som bærekraftig, flerkulturell og flerreligiøs arena for å utvikle barnehagens kvalitet
  • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og formulere egne faglige resonnementer

 

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har oversikt over og kunnskap om nyere sentrale forskningstemaer og teoretiske perspektiver, relatert til barnehagen som samfunnsinstitusjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, individuelt arbeid, refleksjoner og gruppediskusjoner, fagskriving og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
EGM-AK1: Individuell skriftlig fagtekst med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
EGM-AK2: Obligatorisk deltagelse på artikkelseminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt artikkel.Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:EGM-AK1: Individuell skriftlig fagtekst med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:EGM-AK2: Obligatorisk deltagelse på artikkelseminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt artikkel.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4500 ord. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4500 ord. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

  • HEM1: EGM-AK1 og EGM-AK2

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVBBB6100 Barnehagen i et historisk og samtidig perspektivTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MVBBB6100 Barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum