Semestre

MBLOL4010 Lek og læring - diskurser og praksiser

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barndom, leik og læring - diskursar og praksisar
Kursnavn på engelsk: 
Childhood, Play and Learning - Discourses and Practices
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Monica Seland

Emneinnhold

I dette emnet presenteres og drøftes nyere forskning og ulike perspektiver på barns lek og læring i et jevnaldrings-, institusjons- og samfunnsperspektiv. Barnehagen er både en hverdagslivsarena og første del av utdanningsløpet, og spenninger knyttet til lek og læring som del av ulike og konkurrerende diskurser diskuteres.

Emnet vil utfordre studentene til faglige og kritiske analyser og drøftinger av ulike problemstillinger i lys av barns rettigheter, politiske føringer og profesjonsperspektiv.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om lek og læring som diskursive fenomener
  • inngående kunnskap om nyere forskning og ulike perspektiv på barns lek og læring
  • bred kunnskap om barnehagen som utdannings- og barndomsarena

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan analysere og kritisk drøfte kompleksiteten i og forholdet mellom ulike forståelser av lek og læring

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan analysere og kritisk drøfte hvordan ulike forståelser av lek og læring kan få konsekvenser for pedagogiske praksiser i institusjoner

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, seminar, gruppediskusjoner og samarbeid, presentasjoner og veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
LOL-AK1: Artikkelseminar. Deltagelse ved seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt artikkel. Framføring/presentasjonIndividuell
LOL-AK2: Fagtekst. Arbeid med og fullført individuell fagtekst, inkludert fremlegg, studentrespons og veiledning fra faglærer. Framføring og rapportIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:LOL-AK1: Artikkelseminar. Deltagelse ved seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt artikkel.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:LOL-AK2: Fagtekst. Arbeid med og fullført individuell fagtekst, inkludert fremlegg, studentrespons og veiledning fra faglærer.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk/Barn, barndom og barnehage vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Førskolepedagogikk/Barn, barndom og barnehage vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Øvrig informasjon

 

 

 

 

 

 

 

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-2010