Semestre

MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Det fysiske og psykososiale miljøet i barnehagen
Kursnavn på engelsk: 
Early Childhood Education and Care Institutions’ Physical and Psychosocial Environment
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Ellen Beate Hansen Sandseter

Emneinnhold

Studiet tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns trivsel, omsorg og etikk, lek og læring. Studiet tar for seg perspektiver på hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen. Teori og forskning innenfor psykologiske og bygg-/landskapsfaglige emner vil utgjøre en viktig del av studiet. Studentene vil utfordres til analytiske og kritiske vurderinger av hvordan barnehager og andre institusjoner for barn kan tilrettelegges for å få et forbedret fysisk og psykososialt miljø.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og kjennskap til nyere forskning om hvordan barn opplever og tar i bruk rom og steder i sine omgivelser
  • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og kjennskap til nyere forskning om psykososialt miljø og barns trivsel i barnehagen
  • grundig forståelse av barnehagens fysiske miljø som en sentral faktor for barns trivsel, lek og læring, for barnehageansattes pedagogiske arbeid, og kunnskap om hvordan koplingen mellom miljø og barns trivsel kan få implikasjoner for barnehageansattes pedagogiske og profesjonelle arbeid, samt for barnehagens kvalitet

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan med bakgrunn i ulike tilnærminger analysere og drøfte hvordan ulike typer fysisk miljø (landskap, natur, bygninger, rom, innredning, utstyr m.m.) har betydning for barns trivsel, lek og læring

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har en analytisk og kritisk holdning til tilrettelegging av fysisk og psykososialt miljø som skal møte alle barns behov
  • har en overordnet forståelse av sammenhengen mellom det fysiske og det psykososiale miljøet i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, seminarer, oppgaver, diskusjoner og metodisk utprøving.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MIL-AK1: Deltakelse på seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt teoretisk/empirisk artikkelFramføring/presentasjonIndividuell
MIL-AK2: Muntlig presentasjon av fagtekst Framføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MIL-AK1: Deltakelse på seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt teoretisk/empirisk artikkel
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MIL-AK2: Muntlig presentasjon av fagtekst
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleOmfang: 6000-8000 ord (15-20 sider).
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 6000-8000 ord (15-20 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk/Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Førskolepedagogikk/Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-2020