Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Kathrine Bjørgen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Emnet presenterer nyere forskning på det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns trivsel, lek og læring. I studiet drøftes hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen. Teori og forskning innenfor psykologiske og bygg-/landskapsfaglige emner vil utgjøre en viktig del av studiet. Studentene vil utfordres til analytiske og kritiske vurderinger av hvordan barnehager og andre institusjoner for barn kan tilrettelegges for å få et forbedret fysisk og psykososialt miljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og kjennskap til nyere forskning om hvordan barn opplever og tar i bruk rom og steder i sine omgivelser
 • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og kjennskap til nyere forskning om psykososialt miljø og barns trivsel i barnehagen
 • grundig forståelse av barnehagens fysiske miljø som en sentral faktor for barns trivsel, lek og læring, og for barnehageansattes pedagogiske arbeid
 • kunnskap om hvordan koplingen mellom miljø og barns trivsel kan få implikasjoner for barnehageansattes pedagogiske og profesjonelle arbeid, samt for barnehagens kvalitet

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan analysere og drøfte hvordan ulike typer fysisk miljø (landskap, natur, bygninger, rom, innredning, utstyr m.m.) har betydning for barns trivsel, lek og læring
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklingsarbeid som har fokus på barnehagens fysiske og psykososiale miljø

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har en analytisk og kritisk holdning til tilrettelegging av fysisk og psykososialt miljø som skal møte alle barns behov
 • har en overordnet forståelse av sammenhengen mellom det fysiske og det psykososiale miljøet i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, individuelt arbeid, seminarer, oppgaver, diskusjoner og metodisk utprøving.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MIL-AK1: Artikkelseminar. Deltakelse på seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt teoretisk/empirisk artikkelFramføring/presentasjonIndividuell
MIL-AK2: Muntlig presentasjon av semesteroppgaven Framføring/presentasjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MIL-AK1: Artikkelseminar. Deltakelse på seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt teoretisk/empirisk artikkel
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MIL-AK2: Muntlig presentasjon av semesteroppgaven
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleOmfang: 7000 ord (+/- 10%)

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 7000 ord (+/- 10%)
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVFAH6100 Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøerTa kontakt med DMMH for info
MVFMU6000 Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen15 studiepoeng
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVFAH6100 Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøer
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVFMU6000 Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
Vektingsreduksjon:15 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info