Semestre

MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Det fysiske og psykososiale miljøet i barnehagen
Kursnavn på engelsk: 
Early Childhood Education and Care Institutions’ Physical and Psychosocial Environment
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Kathrine Bjørgen

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns trivsel, lek og læring. Studiet tar for seg perspektiver på hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen. Teori og forskning innenfor psykologiske og bygg-/landskapsfaglige emner vil utgjøre en viktig del av studiet. Studentene vil utfordres til analytiske og kritiske vurderinger av hvordan barnehager og andre institusjoner for barn kan tilrettelegges for å få et forbedret fysisk og psykososialt miljø.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og kjennskap til nyere forskning om hvordan barn opplever og tar i bruk rom og steder i sine omgivelser
  • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og kjennskap til nyere forskning om psykososialt miljø og barns trivsel i barnehagen
  • grundig forståelse av barnehagens fysiske miljø som en sentral faktor for barns trivsel, lek og læring, og for barnehageansattes pedagogiske arbeid
  • kunnskap om hvordan koplingen mellom miljø og barns trivsel kan få implikasjoner for barnehageansattes pedagogiske og profesjonelle arbeid, samt for barnehagens kvalitet

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan med bakgrunn i ulike tilnærminger analysere og drøfte hvordan ulike typer fysisk miljø (landskap, natur, bygninger, rom, innredning, utstyr m.m.) har betydning for barns trivsel, lek og læring

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har en analytisk og kritisk holdning til tilrettelegging av fysisk og psykososialt miljø som skal møte alle barns behov
  • har en overordnet forståelse av sammenhengen mellom det fysiske og det psykososiale miljøet i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, individuelt arbeid, seminarer, oppgaver, diskusjoner og metodisk utprøving.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MIL-AK1: Artikkelseminar. Deltakelse på seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt teoretisk/empirisk artikkelFramføring/presentasjonIndividuell
MIL-AK2: Muntlig presentasjon av semesteroppgaven Framføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MIL-AK1: Artikkelseminar. Deltakelse på seminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt teoretisk/empirisk artikkel
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MIL-AK2: Muntlig presentasjon av semesteroppgaven
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleOmfang: 6000-8000 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 6000-8000 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVFAH6100 Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøerTa kontakt med DMMH for info
MVFMU6000 Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen15 studiepoeng
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MVFAH6100 Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøer
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVFMU6000 Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
Vektingsreduksjon:15 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum