Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MBMOD4030 Multimodalitet og literacy i barnehagen

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2023 høst
  • Emneansvarlig
   Marit Semundseth
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

I emnet presenteres og drøftes teoretiske tilnærminger til og nyere forskning om multimodalitet og literacy i barnehagen. Multimodalitet omhandler blant annet barns og voksnes multimodale praksiser. Multimodal praksis viser til både barn og voksnes mangfoldige måter å skape og kommunisere mening på i samspill med andre. Språk trekkes ofte frem som den sentrale uttrykksformen, men i dette emnet vektlegges også andre uttrykk, materialer og medier og deres betydning for meningsskaping. Med literacy forstås den kulturelle tekstkompetansen som trengs for kommunikasjon og demokratisk deltakelse i et samfunn. Emnet belyser og drøfter multimodale praksiser som uttrykk for literacy med verdi for læring og danning her og nå og for deltakelse i tekstkulturer.

Emnet sikter mot en grundig forståelse for egenarten ved barns og voksnes multimodale praksiser og literacy. Studenten utfordres til å analysere og tolke ulike multmodale uttrykk og til å gjennomføre kritiske drøftinger av hvordan pedagogen kan ivareta, støtte og videreutvikle barns multimodale praksiser og tidlige literacy i en sammensatt barnehagekontekst. Aktuelle tematikker og debatter på barnehagefeltet knyttet til eksempelvis digitale medier, populærkultur og overgangen barnehage-skole bringes inn. Studenten utfordres også til å anvende multimodalitet i egen kunnskapsformidling.

 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • avansert kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger til og nyere forskning om multimodalitet og literacy i et samfunn i endring
 • inngående kunnskap om barns multimodale praksiser
 • inngående forståelse for egenarten ved barns ulike multimodale uttrykk og tidlige literacy

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • avanserte ferdigheter i å identifisere, analysere og tolke ulike multimodale praksiser og uttrykk
 • inngående evne til å anvende kunnskap om multimodalitet for å tilrettelegge for, støtte og videreutvikle barns multimodale praksiser og tidlige literacy i en sammensatt og flerkulturell barnehagekontekst
 • kan analysere og kritisk drøfte barns multimodale praksiser i en barnehagekontekst

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har en overordnet forståelse av multimodalitet og literacy generelt og barns multimodale praksiser og tidlige literacy spesielt
 • kan anvende og kombinere ulike modaliteter på en hensiktsmessig måte i egen kunnskapsformidling
 • har en overordnet forståelse for hva som kjennetegner ulike tekstkulturer, og for hvilken betydning en selv har for utvikling av tekstkulturer

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon, gruppearbeid med multimodal presentasjon, individuell fagskriving og egenstudium.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOD-AK1: Gjennomført gruppearbeid med en multimodal presentasjonFramføring/presentasjonGruppe
MOD-AK2:Godkjent fagtekst med utgangspunkt i gruppearbeidetSkriftlig oppgaveIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOD-AK1: Gjennomført gruppearbeid med en multimodal presentasjon
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOD-AK2:Godkjent fagtekst med utgangspunkt i gruppearbeidet
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell51timer100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4500 ord (10-12 sider).

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4500 ord (10-12 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

HEM1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagenTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Øvrig informasjon

Følgende må endres under Arbeids- og læringsaktiviteter i emneplanen:

Kursnavn på engelsk: Multimodality and Literacy i ECEC institutions (Early Childhood Eduacation and Care institutions)

Kursnavn på nynorsk: Multimodalitet og literacy i barnehagen