Semestre

MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barn sine multimodale praksisar og tidlege literacy
Kursnavn på engelsk: 
Multimodality and Literacy in ECEC institutions
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 høst
Eksamenssemester
2021 høst
Emneansvarlig
Marit Holm Hopperstad

Emneinnhold

I emnet presenteres og drøftes teoretiske tilnærminger til og nyere forskning om barns multimodale praksiser og tidlige literacy. Multimodal praksis viser til barns mangfoldige måter å skape og kommunisere mening på i lek og samspill med andre. Språk trekkes ofte frem som den sentrale uttrykksformen, men i dette emnet vektlegges også andre uttrykk, materialer og medier og deres betydning for meningsskaping. Med literacy forstås den kulturelle tekstkompetansen som trengs for kommunikasjon og demokratisk deltakelse i et samfunn. Emnet belyser og drøfter barns multimodale praksiser som uttrykk for tidlig literacy med verdi for barns læring og danning her og nå og for deltakelse innen tekstkultur. Det  sikter mot en grundig forståelse for egenarten ved barns multimodale praksiser og tidlige literacy. Studenten utfordres til å analysere og tolke barns ulike uttrykk og til å gjennomføre kritiske drøftinger av hvordan pedagogen kan ivareta, støtte og videreutvikle barns multimodale praksiser og tidlige literacy i en sammensatt barnehagekontekst. Aktuelle tematikker og debatter på barnehagefeltet knyttet til eksempelvis digitale medier, populærkultur og overgangen barnehage-skole bringes inn. Studenten utfordres også til å anvende multimodalitet i egen kunnskapsformidling.

 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • avansert kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger til og nyere forskning om multimodalitet og literacy i et samfunn i endring
  • inngående kunnskap om barns multimodale praksiser
  • inngående forståelse for egenarten ved barns ulike multimodale uttrykk og tidlige literacy

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • avanserte ferdigheter i å identifisere, analysere og tolke barns ulike multimodale praksiser og uttrykk
  • inngående evne til å anvende kunnskap om multimodalitet for å tilrettelegge for, støtte og videreutvikle barns multimodale praksiser og tidlige literacy i en sammensatt og flerkulturell barnehagekontekst

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har en overordnet forståelse av multimodalitet og literacy generelt, og barns multimodale praksiser og tidlige literacy spesielt
  • kan analysere og kritisk drøfte barns multimodale praksiser i en barnehagekontekst
  • kan anvende og kombinere ulike modaliteter på en hensiktsmessig måte i egen kunnskapsformidling

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon, gruppearbeid med multimodal presentasjon, individuell fagskriving og egenstudium.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOD-AK1: Gjennomført gruppearbeid med en multimodal presentasjonFramføring/presentasjonGruppe
MOD-AK2:Godkjent fagtekst med utgangspunkt i gruppearbeidetSkriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOD-AK1: Gjennomført gruppearbeid med en multimodal presentasjon
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOD-AK2:Godkjent fagtekst med utgangspunkt i gruppearbeidet
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum