MBMOP5900 Masteroppgave

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Monica Seland, Gro Anita Kamsvåg
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Mandag, januar 29, 2024

Forkunnskapskrav - emner

MBEGM4000
MBLOL4010
MBMIL4020
MBMOD4030
MFVFM5000
MFFMD5010

Emneinnhold

Studenten arbeider fram en skriftlig oppgave med selvvalgt tema som teoretisk og metodisk utforsker problemstillinger og tematikk relatert til barn, barndom og det barnehagefaglige kunnskapsområdet. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • en fordypet forståelse av et selvvalgt tema innenfor barnehagekunnskap, samt utvidet kunnskap om forskningsmetode og forskningsdesign

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • ferdigheter til selvstendig å kunne planlegge, igangsette og gjennomføre barne- og barnehagefaglige forskningsprosjekter
 • ferdigheter i å gjennomføre et prosjekt basert på forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å gjennomføre forskningsprosjekter innenfor temaer relevante for det barne- og barnehagefaglige kunnskapsområdet
 • har kompetanse til å videreutvikle det barne- og barnehagefaglige kunnskapsfeltet
 • har kompetanse til å formidle sitt prosjekt muntlig og skriftlig

Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig og individuelt arbeid som er teoretisk og empirisk utforskende, med veiledning og sluttføringsseminar. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Deltakelse på sluttføringseminar i tråd med gjeldende presiseringsinstruksOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Deltakelse på sluttføringseminar i tråd med gjeldende presiseringsinstruks
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MasteroppgaveOPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleStudenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg.

Vurderinger

Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg.
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven skal vise at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. 

Masteroppgaven kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Calibri (skriftstørrelse 11 pkt.) eller Times New Roman (skriftstørrelse 12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. For informasjon om innlevering av masteroppgaven, se høgskolens digitale læringssystem. 

Arbeidskrav som må godkjennes for å gå opp til eksamen:

Alle