Semestre

MBMOP5900 Masteroppgave

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Masteroppgåve
Kursnavn på engelsk: 
Master's Thesis
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Monica Seland
Forkunnskapskrav - emner
MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold
MBLOL4010 Lek og læring - diskurser og praksiser
MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø
MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy
MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

Emneinnhold

Studenten arbeider fram en skriftlig oppgave med selvvalgt tema som teoretisk og metodisk utforsker problemstillinger og tematikk relatert til barn, barndom og det barnehagefaglige kunnskapsområdet. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • en fordypet forståelse av barnehagekunnskap, samt utvidet kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsdesign

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • ferdigheter til selvstendig å kunne planlegge, igangsette og gjennomføre barne- og barnehagefaglige forsknings- og utviklingsprosjekter
  • ferdigheter i å gjennomføre et prosjekt basert på forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i barnehagekunnskap
  • har kompetanse til å videreutvikle barnehagekunnskap
  • har kompetanse til å formidle sitt prosjekt muntlig og skriftlig både til fagmiljø og til allmennheten 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig og individuelt arbeid som er teoretisk og empirisk utforskende, med individuell veiledning. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling og signering av avtale om veiledningOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling og signering av avtale om veiledning
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MasteroppgaveOPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlle. På muntlig eksamen er det kun tillatt å ta med egen masteroppgave.Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven skal forsvares muntlig. Varighet på muntlig eksamen er ca. 1 time.
Vurderinger:
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven skal forsvares muntlig. Varighet på muntlig eksamen er ca. 1 time.
Hjelpemidler:Alle. På muntlig eksamen er det kun tillatt å ta med egen masteroppgave.
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven og muntlig eksamen skal til sammen avdekke at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Før muntlig eksamen skal sensorene ha et sensurmøte der de blir enige om en tentativ karakter. På muntlig eksamen skal studenten utdype og forklare masteroppgavens innhold og konklusjoner overfor sensorene. Sensorene kan etter muntlig eksamen eventuelt justere den foreslåtte karakteren. Sensorene fastsetter og protokollfører endelig karakter umiddelbart etter at muntlig eksamen er avholdt.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 pkt., linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. Oppgaven trykkes av Skipnes, med omslag i henhold til DMMHs grafiske profil som er tilgjengelig på trykkeriet. Oppgaven vil bli trykket i B5-format. Se for øvrig kap. 3 i DMMHs studiereglement, for informasjon om innlevering av masteroppgaven.