Semestre

MBMOP5900 Masteroppgave

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Masteroppgåve
Kursnavn på engelsk: 
Master's Thesis
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Monica Seland
Forkunnskapskrav - emner
MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold
MBLOL4010 Lek og læring - diskurser og praksiser
MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø
MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy
MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

Emneinnhold

Studenten arbeider fram en skriftlig oppgave med selvvalgt tema som teoretisk og metodisk utforsker problemstillinger og tematikk relatert til barn, barndom og det barnehagefaglige kunnskapsområdet. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • en fordypet forståelse av et selvvalgt tema innenfor barnehagekunnskap, samt utvidet kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsdesign

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • ferdigheter til selvstendig å kunne planlegge, igangsette og gjennomføre barne- og barnehagefaglige forsknings- og utviklingsprosjekter
  • ferdigheter i å gjennomføre et prosjekt basert på forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor barnehagekunnskap
  • har kompetanse til å videreutvikle det barne- og barnehagefaglige kunnskapsfeltet
  • har kompetanse til å formidle sitt prosjekt muntlig og skriftlig både til fagmiljø og til allmennheten 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig og individuelt arbeid som er teoretisk og empirisk utforskende, med individuell veiledning og sluttføringsseminar. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Deltakelse på sluttføringseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig. Framføring og rapportIndividuell
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Deltakelse på sluttføringseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MasteroppgaveOPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleStudenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg.
Vurderinger:
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg.
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven skal vise at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Intern sensor er normalt samme person som var opponent på sluttføringsseminaret.

Masteroppgaven kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Calibri (skriftstørrelse 11 pkt.) eller Times New Roman (skriftstørrelse 12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. For informasjon om innlevering av masteroppgaven, se itslearning og kap. 3 i DMMHs studiereglement.

Pensum