Semestre

MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Fordjuping i forskingsmetode og forskingsdesign
Kursnavn på engelsk: 
Specialization in Research Methodology and Research Design
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Karianne Franck

Emneinnhold

Studiet innbyr til å fordype seg i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Det vil tilbys parallelle fordypningskurs innenfor kvalitative og kvantitative metoder. Under prosjektutviklingsseminaret skal det utarbeides skisse for egen masteroppgave.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om forskningsmetode og valgt fordypning som omfatter forskningsdesign, materiale og analyse

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan gå inn i prosesser som innebærer å anvende forskningsmetodiske tilnærminger
  • har ferdigheter i å utvikle et forskningsdesign basert på teori og metoder som er relevante for masterens tematikk, og i tråd med forskningsetiske prinsipper

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan arbeide selvstendig med å utvikle et forskningsprosjekt
  • kan analysere, og kritisk vurdere valgt forskningmetode og forskningsdesign

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer som er teoretisk og metodisk utforskende.

Prosjektutviklingsseminar. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FMD-AK1: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % deltagelse på prosjektutviklingsseminarOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMD-AK1: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % deltagelse på prosjektutviklingsseminar
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019.

Felles pensum

Agee, J. (2013). Developing qualitative research questions: a reflective process. International Journal of Qualitative Studies in Education, 22(4), s. 431-447. (17 s.)

*Atkinson, P. & Coffey, A. (2011). Analysing Documentary Realities. I D. Silverman (red.), Qualitative research: issues of theory, method and practice. 3rd edition. Los Angeles, Calif.:  Sage.  (15 s.)

Backe-Hansen, E. (2009). De nasjonale forskningsetiske komiteene. [Online]. Tilgjengelig på https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-bestemte-grupper/Barn/ [Lastet 24.05. 2018]

*Bukve, Oddbjørn (2016). Forstå, forklare, forandre. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 10 (20 s.)

Bøe, M. & Thoresen, M. (2017). Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i barnehagen. 2. Utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (144s.)

Clark, A. (2017). Listening to young children. A guide to understanding and using the Mosaic Approach. 3. Utgave. London: Jessica Kingsley Publishers. Kap. 2.  (44s.)

*Eide, B.J. & Winger, N. (2005). From the children’s point of view: methodological and ethical challenges. In: A. Clark, A.T. Kjørholt & P. Moss (red.), Beyond listening. Bristol: The Policy Press. Kap. 5. (20 sider)

Einarsdottir, J., Dockett, S., & Perry, B. (2009). Making meaning: children’s perspectives expressed through drawings. Early Child Development and Care, 179(2), 217-232. doi:10.1080/03004430802666999 (15s.)

Etiske retningslinjer for forskning ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) Fastsatt av Styret 23. oktober 2017. Lastet ned 27.5.18 fra: https://dmmh.no/media/dokumenter/forskning/20171023-forskningsetiske-reglementer-endelig.pdf  (3s.)

Fekjær, S. B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 4, 5, 6. (54 s.)

Gray, C., & Winter, E. (2011). Hearing voices: participatory research with preschool children with and without disabilities. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3), 309-320. (11 sider)  

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. Oslo: Gyldendal (kap.2-3)( 57 sider)

*Krumsvik, R. J. (2013). Forskningsdesign og kvalitativ metode – ei innføring. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 3 (15s.)

Kvale, S. & Brinkman, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal. Kap. 6,7,8 (56 sider)

Løkken, G. (2012). Levd Observasjon. En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode. Oslo: Cappelen Damm AS. S.58-152 (95s.)

*Mayall, B. (2000). Conversations with Children. Working with Generational Issues. I P. Christensen & A. James (red.), Research with Children. Perspectives and Practices. London: Routledge Falmer. Kap. 6. (15 sider)

*Mukherji, P. & Albon, D. (2015). Research Methods in Early Childhood. An introductory guide. 2nd Edition. London: Sage Publications. Kap. 9. (18 s.).

Nygaard, L. P. (2017). Writing your master’s thesis. Los Angeles, California: SAGE Publications. (194s.)

*Prior, L. (2011). Using Documents in Social Research. I D. Silverman (red.), Qualitative research: issues of theory, method and practice. 3rd edition. Los Angeles, Calif.:  Sage.  (18 s.)

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 4. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.  Kap. 3 (20 s.)

Totalt felles pensum:  774 sider.

*I kompendium

Pensum i valgfrie fordypninger:

Kvantitative metoder:

Ringdal, Kristen (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. S. 87-414.

Totalt: 327s.

Intervju:

Andenæs, A. (1991). Fra undersøkelseobjekt til medforsker? Livsformsintervju med 4-5-åringer. Nordisk Psykologi, 43(4). (18 sider)

Eide, B., & Winger, N. (2003). Fra barns synsvinkel: intervju med barn - metodiske og etiske refleksjoner. Oslo: Cappelen akademisk forlag. (kap. 1-10)(139 sider)

Kvale, S. & Brinkman, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal. Kap. 4, 5, 9 -17. (165 sider)

Punch (2002) RESEARCH WITH CHILDREN. The same or different from research with adults? Childhood 9(3). (20 sider)

Totalt: 342s.

Observasjon:

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 1-30. (30s.)

*Gulløv, E. & Højlund, S. (2003). Feltarbejde blandt børn. Metodlogi og etik i etnografisk børneforskning. København: Hans Reitzels Forlag. Kap. 4. (22s.)

Hammersley, M. & Atkinson, P. (2004). Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning. Oslo: Gyldendal akademisk. (310s.)

Totalt: 362s.

Å forske med barn:

Clark, A. (2017). Listening to young children. A guide to understanding and using the Mosaic Approach. 3. utgave. London: Jessica Kingsley Publishers.  Kap. 3, 4, 5. (90s.)

Gallacher, L., & Gallacher, M. (2008). Methodological Immaturity in Childhood Research?: Thinking through 'participatory methods'. Childhood, 15(4). Doi:10.1177/0907568208091672 (14s.)

Groundwater-Smith, S., Dockett, S. & Bottrell, D. (2015). Participatory Research with children and young people. London: Sage Publications Ltd. (204s.)

Koller, D., & San Juan, V. (2015). Play-based interview methods for exploring young children's perspectives on inclusion. International Journal of qualitative studies in education, 28(5). (21s.)

Pyle, A. (2013). Engaging Young Children in Research through Photo Elicitation. Early Child Development and Care, 183(11). Doi:10.1080/03004430.2012.733944 (14 sider)

Waller, T., & Bitou, A. (2011). Research with children: three challenges for participatory research in early childhood. European Early Childhood Education Research Journal, 19(1). Doi:10.1080/1350293X.2011.548964 (15 sider)

Totalt: 358s.

 

Selvvalgt pensum:

100 sider selvvalgt pensum

 

Anbefalt litteratur

Oppdateres senere.