Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MKASFD4021 Akademisk skriving og forskningsdesign

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Atle Krogstad
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   MKVFM4000 og MKKSF4010

Emneinnhold

I emnet inngår skrivekurs og veiledning på prosjektskisse for eget mastergradsarbeid. Skissen studenten arbeider fram bygger på vitenskapsteoretisk, metodisk og fagteoretisk kunnskap, samt kunstfaglige ferdigheter studenten har utviklet i løpet av året. Studenten arbeider med ulike design for masteroppgaven, med vekt på tegning for å visualisere problemstilling, valgt kunstfaglig felt, metoder og forskningsprosessens progresjon.

I emnet inngår ulike perspektiver på skriveprosesser. Emnet gir studenten innsikt i hvordan vitenskapelige tekster kan struktureres i henhold til akademiske tradisjoner, kunstfaglig materiale, didaktikk, valgt teori og metode. Forskningsetikk blir belyst, med særlig vekt på etisk refleksjon over språklig framstilling av barn, andre deltakere og materiale i forskning.

  Læringsutbytte

  Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

  Kunnskaper:

  Studenten har:

  • kunnskap om akademisk skriving som sjanger, formelt og strukturelt, og tilpasset valgt problemstilling og oppgavetype
  • kunnskap om etiske retningslinjer i planlegging, gjennomføring og publisering av forskning, spesielt med tanke på arbeid med barn og voksne
  • kunnskap om planlegging og utvikling av et masterprosjekt, gjennom blant annet reflekterende visualisering av problemstilling, visualisering gjennom tegning av mulige relevante metoder, og progresjon/ milepæler i forskningsprosessen

  Ferdigheter:

  Studenten har:

  • ferdigheter i å bruke regler for akademisk skriving innrettet mot publisering
  • ferdigheter i å tegne/visualisere et forskningsdesign for eget masterarbeid basert på relevante metoder og teorier innen det valgte fagfeltet

  Generell kompetanse:

  Studenten har:

  • kompetanse til å skrive vitenskapelige tekster knyttet til kunstfaglige uttrykk for, med og av barn
  • kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere et større akademisk arbeid
  • kompetanse i å planlegge et masterprosjekt og bruke visualisering gjennom tegning som et verktøy til å utvikle og presentere et forskningsdesign

   

  Arbeids- og læringsaktiviteter

  Forelesninger, gruppearbeid, egne studier, seminar. Egen skriving, presentasjon og responsarbeid. Som en avslutning på første studieår arbeider studenten fram en modell med tilhørende beskrivelse av forskningsdesign for mastergradsprosjektet. Dette forskningsdesignet visualiseres. 

   

  Obligatoriske arbeidskrav

  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
  ASFD-AK1: Innlevering av prosjektskisse med visualisert modell av forskningsdesign underveis, med muntlig presentasjonFramføring/presentasjonIndividuell

  Obligatoriske arbeidskrav

  Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:ASFD-AK1: Innlevering av prosjektskisse med visualisert modell av forskningsdesign underveis, med muntlig presentasjon
  Gruppering:Individuell

  Vurderinger

  VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
  OppgaveOPG1Individuell1semester100%InternAlleProsjektskisse for masterarbeidet med visualisert modell av forskningsdesign, omfang 4800-6000 ord (12-15 sider).

  Vurderinger

  Vurderingsform:Oppgave
  Gruppering:Individuell
  Tid/omfang:1
  Enhet:semester
  Vekting:100%
  Merknader:Prosjektskisse for masterarbeidet med visualisert modell av forskningsdesign, omfang 4800-6000 ord (12-15 sider).
  Hjelpemidler:Alle
  Kode:OPG1
  Sensorordning:Intern

  Karakterskala

  Bestått/Ikke bestått

  Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

  Karakterskala: Bestått/ Ikke bestått

  Arbeidskravet ASFD-AK1 erstatter tidligere arbeidskrav MOP-AK1 i emnet MKMOP4900 og ASK-AK1 i emnet MKASK4020.

  Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

  OPG1: ASFD-AK1 

  Vektingsreduksjoner

  Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
  MKASK4020 Akademisk skriving10 studiepoeng
  MKMOP4900 Masteroppgavens forskningsdesign5 studiepoeng
  MKMOP5900 Masteroppgave5 studiepoeng

  Vektingsreduksjoner

  Emne som gir vektingsreduksjon:MKASK4020 Akademisk skriving
  Vektingsreduksjon:10 studiepoeng
  Emne som gir vektingsreduksjon:MKMOP4900 Masteroppgavens forskningsdesign
  Vektingsreduksjon:5 studiepoeng
  Emne som gir vektingsreduksjon:MKMOP5900 Masteroppgave
  Vektingsreduksjon:5 studiepoeng