Semestre

MKASFD4021 Akademisk skriving og forskningsdesign

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Akademisk skriving og forskingsdesign
Kursnavn på engelsk: 
Academic Writing and Research Design
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Nina Scott Frisch
Atle Krogstad
Forkunnskapskrav
MKVFM4000 og MKKSF4010

Emneinnhold

I emnet inngår skrivekurs og veiledning på prosjektskisse for eget mastergradsarbeid. Skissen studenten arbeider fram bygger på vitenskapsteoretisk, metodisk og fagteoretisk kunnskap, samt kunstfaglige ferdigheter studenten har utviklet i løpet av året. Studenten arbeider med ulike design for masteroppgaven, med vekt på tegning for å visualise problemstilling, valgte kunstfaglige felt, metoder og forskningsprosessens progresjon.

I emnet inngår ulike perspektiver på skriveprosesser, det gir studenten innsikt i hvordan vitenskapelige tekster kan struktureres i henhold til akademiske tradisjoner, kunstfaglig materiale, didaktikk, valgt teori og metode. Forskningsetikk med særlig fokus på forskning på og med barn, ulike måter å presentere vitenskapelig teori på, referanser og kritisk kildebruk står sentralt.

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

  Kunnskaper:

  Studenten har:

  • kunnskap om akademisk skriving som sjanger, formelt og strukturelt, og tilpasset valgt problemstilling og oppgavetype
  • kunnskap om etiske retningslinjer i planlegging, gjennomføring og publisering av forskning, spesielt med tanke på arbeid med barn og voksne
  • kunnskap om planlegging og utvikling av et masterprosjekt, gjennom blant annet reflekterende visualisering av problemstilling, visualisering gjennom tegning av mulige relevante metoder, og progresjon/ milepæler i forskningsprosessen

  Ferdigheter:

  Studenten har:

  • ferdigheter i å bruke regler for akademisk skriving innrettet mot publisering
  • ferdigheter i å tegne / visualisere et forskningsdesign for eget masterarbeid basert på relevante metoder og teorier innen det valgte fagfeltet

  Generell kompetanse:

  Studenten har:

  • kompetanse til å skrive vitenskapelige tekster knyttet til kunstfaglige uttrykk for, med og av barn
  • kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere et større akademisk arbeid
  • kompetanse i å planlegge et masterprosjekt og bruke visualisering gjennom tegning som et verktøy til å utvikle og presentere et forskningsdesign

   

  Arbeids- og læringsaktiviteter

  Forelesninger, gruppearbeid, egne studier, seminar. Egen skriving, presentasjon og responsarbeid. Som en avslutning på første studieår arbeider studenten fram en modell med tilhørende beskrivelse av forskningsdesign for mastergradsprosjektet. Dette forskningsdesignet visualiseres. Det presenteres for medstudenter i et FoU-seminar.

   

  Obligatoriske arbeidskrav

  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
  ASFD-AK1: Innlevering av prosjektskisse med visualisert modell av forskningsdesign underveis, med muntlig presentasjonFramføring/presentasjonIndividuell
  OBLTS: 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:ASFD-AK1: Innlevering av prosjektskisse med visualisert modell av forskningsdesign underveis, med muntlig presentasjon
  Gruppering:Individuell
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 70 % tilstedeværelse
  Gruppering:Individuell

  Eksamen

  VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
  OppgaveOPG1Individuell1semester100%InternAlleProsjektskisse for masterarbeidet med visualisert modell av forskningsdesign, omfang 4800-6000 ord (12-15 sider).
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Oppgave
  Gruppering:Individuell
  Tid/omfang:1
  Enhet:semester
  Vekting:100%
  Merknader:Prosjektskisse for masterarbeidet med visualisert modell av forskningsdesign, omfang 4800-6000 ord (12-15 sider).
  Hjelpemidler:Alle
  Kode:OPG1
  Sensorordning:Intern
  Karakterskala: 
  Bestått/Ikke bestått
  Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

  Karakterskala: Bestått/ Ikke bestått

  Arbeidskravet ASFD-AK1 erstatter tidligere arbeidskrav MOP-AK1 i emnet MKMOP4900 og ASK-AK1 i emnet MKASK4020.

  Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

  OPG1: ASFD-AK1 og OBLTS

  Vektingsreduksjoner

  Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
  MKASK4020 Akademisk skriving10 studiepoeng
  MKMOP4900 Masteroppgavens forskningsdesign5 studiepoeng
  MKMOP5900 Masteroppgave5 studiepoeng
  Vektingsreduksjoner:
  Emne som gir vektingsreduksjon:MKASK4020 Akademisk skriving
  Vektingsreduksjon:10 studiepoeng
  Emne som gir vektingsreduksjon:MKMOP4900 Masteroppgavens forskningsdesign
  Vektingsreduksjon:5 studiepoeng
  Emne som gir vektingsreduksjon:MKMOP5900 Masteroppgave
  Vektingsreduksjon:5 studiepoeng

  Pensum