Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MKASK4020 Akademisk skriving

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemester
   2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Ellen Karoline Gjervan, Atle Krogstad
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Godkjent av

Nina Scott Frisch

Emneinnhold

I emnet inngår skrivekurs og veiledning på prosjektskisse for eget mastergradsarbeid. Arbeidet gjøres parallelt med emne Masteroppgavens forskningsdesign. Skissen studenten arbeider fram bygger på vitenskapsteoretisk, metodisk og fagteoretisk kunnskap, samt kunstfaglige ferdigheter studenten har utviklet i løpet av året.

I emnet inngår ulike perspektiver på skriveprosesser, det gir studenten innsikt i hvordan vitenskapelige tekster kan struktureres i henhold til akademiske tradisjoner, kunstfaglig materiale, didaktikk, valgt teori og metode. Forskningsetikk med særlig fokus på forskning på og med barn, ulike måter å presentere vitenskapelig teori på, referanser og kritisk kildebruk står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • kunnskap om akademisk skriving som sjanger, formelt og strukturelt, og tilpasset valgt problemstilling og oppgavetype
 • kunnskap om etiske retningslinjer i planlegging, gjennomføring og publisering av forskning, spesielt med tanke på arbeid med barn og voksne

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • ferdigheter i å bruke regler for akademisk skriving innrettet mot publisering

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • kompetanse til å skrive vitenskapelige tekster knyttet til kunstfaglige uttrykk for, med og av barn
 • kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere et større akademisk arbeid

Pensum

Pensumliste for 2019-20

 

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, egne studier, seminar. Egen skriving, presentasjon og responsarbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
ASK-AK1: Innlevering av prosjektskisse underveis, med muntlig presentasjonFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:ASK-AK1: Innlevering av prosjektskisse underveis, med muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %InternAlleProsjektskisse for masterarbeidet, omfang 4800-6000 ord (12-15 sider).

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Prosjektskisse for masterarbeidet, omfang 4800-6000 ord (12-15 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått