Semestre

MKASK4020 Akademisk skriving og sjangerforståelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Akademisk skriving
Kursnavn på engelsk: 
Academic Writing
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Ellen Karoline Gjervan
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn
Forkunnskapskrav - emner
MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning

Emneinnhold

I emnet inngår skrivekurs og veiledning på prosjektskisse for eget mastergradsarbeid. Arbeidet gjøres parallelt med delemne Masteroppgavens forskningsdesign. Skissen studenten arbeider fram bygger på vitenskapsteoretisk, metodisk og fagteoretisk kunnskap, samt kunstfaglige ferdigheter studenten har utviklet i løpet av året.

I emnet inngår ulike perspektiver på skriveprosesser, det gir studenten innsikt i hvordan vitenskapelige tekster struktureres i henhold til akademiske tradisjoner, kunstfaglig materiale, didaktikk, valgt teori og metode. Forskningsetikk med særlig fokus på forskning på og med barn, ulike måter å presentere vitenskapelig teori på, referanser og kritisk kildebruk står sentralt.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kunnskap om akademisk skriving og sjangerforståelse som sjanger, formelt og strukturelt, og tilpasset valgt problemstilling og oppgavetype
  • kunnskap om etiske retningslinjer i planlegging, gjennomføring og publisering av forskning, spesielt med tanke på arbeid med barn og voksne
  • inngående kunnskap om valgt metode i masteroppgaven

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • ferdigheter i å bruke regler for akademisk skriving innrettet mot publisering

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kompetanse til å skrive vitenskapelige tekster knyttet til kunstfaglige uttrykk for, med og av barn
  • kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere et større akademisk arbeid

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, egne studier, seminar. Egen skriving, presentasjon og responsarbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
ASK-AK1: Innlevering av prosjektskisse underveis, med muntlig presentasjonFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:ASK-AK1: Innlevering av prosjektskisse underveis, med muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Mappeeksamen MAP1Individuell1semester100 %InternAlleMappelevering som inneholder dokumentasjon av kunstfaglige utprøvinger og en prosjektskisse for masterarbeidet. Omfang: 12-15 s. (ekskludert dokumentasjon).
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Mappelevering som inneholder dokumentasjon av kunstfaglige utprøvinger og en prosjektskisse for masterarbeidet. Omfang: 12-15 s. (ekskludert dokumentasjon).
Hjelpemidler:Alle
Kode: MAP1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Dronning Maud Minnes Høgskole (2017). Forskningsetiske retningslinjer. Hentet fra www.dmmh.no

Lie, S. (2000). Fri som foten. Om å skrive fagtekster. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Hentet fra http://www.nb.no/nbsok/nb/9d144ae9c202bfb06695a7259b46f706?lang=no#0

Nordenstam, T. (2005a). Exemplets makt. I T. Nordenstam, Exemplets makt (s. 85-104). Stockholm: Dialoger. (19 sider). Hentet fra http://www.torenordenstam.se/exmakt/exmakt.pdf

Nordenstam, T. (2005b). Förståelsens villkor. I T. Nordenstam, Exemplets makt (s. 45-64). Stockholm: Dialoger. (19 sider). Hentet fra http://www.torenordenstam.se/exmakt/exmakt.pdf

Nygaard, L. P. (2017). Writing your Master’s thesis. Los Angeles: Sage Publishing. (190 sider)

Kompendium:

Goga, N. (2012). Forskningspoetikk. I A. Johansen (red.), Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode (s. 115-128). Oslo: Scandinavian Academic Press. (13 sider)

Johansen, A. (2012). Skrivemåte og metode. I A. Johansen (red.), Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode (s. 9-28). Oslo: Scandinavian Academic Press. (19 sider)

Koch, C. (1989). Hvilken skriveundervisning har universitetet brug for? I O. Dysthe (red.), Ulike perspektiver på læring og læringsforskning. (s. 198-226). Oslo: Cappelen Akademiske forlag. (28 sider)

Nyrnes, A. (2012). Kunnskapstopologi. I A. Johansen (red.), Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode (s. 31-47). Oslo: Scandinavian Academic Press. (16 sider)

Wiles, D. (2010). Seeing is believing: the historian’s use of images. I C. Canning, & T. Postlewait, Representing the Past (s. 215-239). Iowa: Iowa University Press. (24 sider)

 

I tillegg kommer 300 sider selvvalgt pensum knyttet til valgt vitenskapsteori, forskningsmetode, fagteori og forskningsdesign.

Med forbehold om endringer