Semestre

MKASK4020 Akademisk skriving

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Akademisk skriving
Kursnavn på engelsk: 
Academic Writing
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Ellen Karoline Gjervan
Atle Krogstad
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Emneinnhold

I emnet inngår skrivekurs og veiledning på prosjektskisse for eget mastergradsarbeid. Arbeidet gjøres parallelt med emne Masteroppgavens forskningsdesign. Skissen studenten arbeider fram bygger på vitenskapsteoretisk, metodisk og fagteoretisk kunnskap, samt kunstfaglige ferdigheter studenten har utviklet i løpet av året.

I emnet inngår ulike perspektiver på skriveprosesser, det gir studenten innsikt i hvordan vitenskapelige tekster kan struktureres i henhold til akademiske tradisjoner, kunstfaglig materiale, didaktikk, valgt teori og metode. Forskningsetikk med særlig fokus på forskning på og med barn, ulike måter å presentere vitenskapelig teori på, referanser og kritisk kildebruk står sentralt.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kunnskap om akademisk skriving som sjanger, formelt og strukturelt, og tilpasset valgt problemstilling og oppgavetype
  • kunnskap om etiske retningslinjer i planlegging, gjennomføring og publisering av forskning, spesielt med tanke på arbeid med barn og voksne

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • ferdigheter i å bruke regler for akademisk skriving innrettet mot publisering

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kompetanse til å skrive vitenskapelige tekster knyttet til kunstfaglige uttrykk for, med og av barn
  • kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere et større akademisk arbeid

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, egne studier, seminar. Egen skriving, presentasjon og responsarbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
ASK-AK1: Innlevering av prosjektskisse underveis, med muntlig presentasjonFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:ASK-AK1: Innlevering av prosjektskisse underveis, med muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %InternAlleProsjektskisse for masterarbeidet, omfang 4800-6000 ord (12-15 sider).
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Prosjektskisse for masterarbeidet, omfang 4800-6000 ord (12-15 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått

Pensum

Pensumliste for 2019-20