Semestre

MKBKP4030 Perspektiver på barnekultur og kunstpedagogisk praksis

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Perspektiv på barnekultur og kunstpedagogisk praksis
Kursnavn på engelsk: 
Perspectives on Child Culture and Arts Educational Practice
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Ingvild Olsen Olaussen

Emneinnhold

Emnet introduserer, utdyper og drøfter ulike perspektiv på barnekultur og kunstpedagogisk praksis. Dette kan romme lekteorier, kunstfaglige og multimodale teorier og historie og filosofi knyttet til estetiske læringsprosesser.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om barnekulturelle ytringsformer og kulturelle forestillinger om barn og barndom 
  • bred kunnskap om teorier og nyere forskning innen barnekultur og estetiske læringsprosesser

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har inngående evne til å analysere og drøfte barnekulturelle og kunstpedagogiske prosesser og uttrykk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har en overordnet forståelse av egenarten ved barnekulturelle prosesser og uttrykk 
  • kan anvende barnekulturelle teorier og perspektiver for å forstå og utvikle barns lek og læringsprosesser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, klassediskusjoner og selvstendig arbeid med emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BKP-AK1: Godkjent fagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell
BKP-AK2: Godkjent kollokvierapport.Rapport/refleksjonsskrivGruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BKP-AK1: Godkjent fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BKP-AK2: Godkjent kollokvierapport.
Gruppering:Gruppe

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell51timer100 %Intern og eksternAlleOmfang: 3200 ord +/- 10%.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 3200 ord +/- 10%.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

  • HEM1: BKP-AK1 BKP-AK2

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Øvrig informasjon

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Pensum