MKBKP4030 Perspektiver på barnekultur og kunstpedagogisk praksis

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Ingvild Olsen Olaussen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Emnet introduserer, utdyper og drøfter ulike perspektiv på barnekultur og kunstpedagogisk praksis. Dette kan romme lekteorier, kunstfaglige og multimodale teorier og historie og filosofi knyttet til estetiske læringsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskap om barnekulturelle ytringsformer og kulturelle forestillinger om barn og barndom 
 • bred kunnskap om teorier og nyere forskning innen barnekultur og estetiske læringsprosesser

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har inngående evne til å analysere og drøfte barnekulturelle og kunstpedagogiske prosesser og uttrykk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har en overordnet forståelse av egenarten ved barnekulturelle prosesser og uttrykk 
 • kan anvende barnekulturelle teorier og perspektiver for å forstå og utvikle barns lek og læringsprosesser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, klassediskusjoner og selvstendig arbeid med emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BKP-AK1: Godkjent fagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell
BKP-AK2: Godkjent kollokvierapport.Rapport/refleksjonsskrivGruppe

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BKP-AK1: Godkjent fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BKP-AK2: Godkjent kollokvierapport.
Gruppering:Gruppe

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell51timer100 %Intern og eksternAlleOmfang: 3200 ord +/- 10%.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 3200 ord +/- 10%.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

 • HEM1: BKP-AK1 BKP-AK2

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Øvrig informasjon

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn