Semestre

MKBKP4030 Barnekultur, lek-, multimodal og estetisk teori, kunstpedagogikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Perspektiv på barnekultur og kunstpedagogisk praksis
Kursnavn på engelsk: 
Perspectives on Child Culture and Arts Educational Practice
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Marit Holm Hopperstad
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Emneinnhold

I emnet får studenten en teoretisk påbygging fra bachelor i kunstfaglige læringsprosesser, også kalt estetiske læringsprosesser. Pedagogikk, lekteori, barnekulturteori, multimodal teori, historie og filosofi knyttet til estetiske læringsprosesser står sentralt.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskap om barnekulturelle ytringsformer og kulturelle forestillinger om barn og barndom
  • bred kunnskap om nyere teorier innen lek, multimodalitet og estetikk

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har inngående evne til å analysere og drøfte kunst- og kulturfaglige uttrykk som en del av ulike barnekulturelle teoretiske perspektiv

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har en overordnet forståelse av det kunstpedagogiske fagfeltets grunnlagsproblematikker
  • kan anvende lek-, multimodal og estetisk teori for å forstå og utvikle barns læringsprosesser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, egne studier, klassediskusjoner, essayskriving.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %InternAlleOmfang: 10–12 sider. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 10–12 sider. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Angelo, E. (2014). Kunstner eller lærer. I E. Angelo & S. Kalsnes (red), Kunstner eller lærer (s. 21-37)Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (16 sider)

Bachtin, M.(1991). Det dialogiska ordet. Uddevalla: Bokförlaget Anthropos. (s. 14-53 og 84-165). (120 sider)

Bourdieu, P. (1996). Symbolsk makt. Oslo: Pax forlag. (s. 7-47) (40 sider)

Cope, B. & Kalantzis, K. (2009). “Multiliteracies”: New literacies, new learning. Pedagogies: An International Journal, 4(3), 164-195. (31 sider). http://dx.doi.org/10.1080/15544800903076044

Frisch, N. S. (2006). Drawing in preschools: a didactic experience. The International Journal of Art and Design Education. 25(1), 74-86. (12 sider)

Gladsø, S., Gjervan, E. K., Hovik, L., & Skagen, A. (2015). Dramaturgi. Forestillinger om teater (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.16 og 18. (19 sider)

Hernes, L., Os, E., & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Akademisk. Kapittel 1, 12 og 13. (24 sider)

Hopperstad, M. H. (2013). “Rulle rulle”. Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir. Tidsskriftet FoU i praksis, 7(3),33-58. (24 sider). http://tapir.pdc.no/pdf/FOU/2013/2013-03-3.pdf

Kalsnes, S. (2014). Kunstnerlærerens yrkesfelt. I E. Angelo & S. Kalsnes (red.), Kunstner eller lærer (s. 42-60). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (18 sider)

Kangas, M., Kultima, A., & Ruokamo, H. (2011). Children’s creative collaboration – a view of narrativity. I D. Faulkner & E. Coates (red.), Exploring children’s creative narratives (s. 63-85). London: Routledge. (22 sider)

Korsvold, T. (2016). Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget.  Kap. 1 og 8. (35 sider)

Kress, G. (1997). Before writing. Rethinking the paths to literacy. London: Routledge. Kap. 1-3, 5-8. (173 sider)

Krogstad, A. (2016). The family house chronotope. Idyll, fantasy and threshold experiences in three picturebooks by Gro Dahle and Svein Nyhus. Nordic Journal of Childlit Aesthetics, 7(1). (11 sider). http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/blft.v7.26040

Nagel, L., & Hovik, L. (2017). Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Bergen: Fagbokforlaget. Del 1 og 2. (130 sider)

Ormerod, F. & Ivanic, R. (2002). Materiality in children’s meaning-making practices. Visual Communication, 1(1), 65-91. (26 sider). http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/147035720200100106

Postholm, M. B. & Frisch, N. S. (2013). Tegningen lever! Sosiokulturell teori og tegning. I N. S. Frisch (red.) Tegningen lever!  (s. 17-42). Trondheim: Akademika forlag (22 sider)

Sawyer, R. K. (2011). Improvisation and narrative. I D. Faulkner & E. Coates (red.), Exploring children’s creative narratives (s. 11-38). London: Routledge. (27 sider)

Selmer-Olsen, I. (2007). The pacifier. A story about comfort, rituals and aestification of childhood.Childhood. A journal of global child research, 14(4), 521-535. (15 sider). http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0907568207081855

Sutton-Smith, B. (1997). The ambiguity of play. Cambridge, MASS: Harvard University Press. Kap. 1, 3, 7 og 9. (68 sider)

Sæther, M. (2014). Profesjonsmøter mellom kulturskolelærere og barnehagelærere. I E. Angelo & S. Kalsnes (red.), Kunstner eller lærer (s. 67-79). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (12 sider)

Sæther, M. (2017). En musikers møte med de yngste barna i barnehagen. Om å ikke vite på forhånd hvilke ideer som kan komme til å fungere. Journal for Research in Arts and Sports In Education (JASED), 1(1), 21-39. (17 sider). https://jased.net/index.php/jased/article/view/447

van Manen, M. (2008). Pedagogical sensitivity and teachers’ practical knowing-in-action. Peking University Education Review , nr 1, 2-20. (22 sider). http://www.maxvanmanen.com/files/2011/04/2008-Pedagogical-Sensitivity-Teachers-Practical-Knowing-in-Action.pdf

Varkøy, Ø. (2017). Musikk- dannelse og eksistens. Oslo: Cappelen Damm Undervisning. Kap. 2-5, 8-10. (100 sider)

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. (s.15-119). (100 sider)

Wright, S. (2011). Meaning, mediation, and mythology. I D. Faulkner & E. Coates (red.), Exploring children’s creative narratives (s. 157-176). London: Routledge. (20 sider)

 

Kompendium:

Christensen, N. (2016). Overgange. Børne- og ungdomslitteratur og barndomsopfattelser i bevægelse. Passage 75, tidsskrift for literatur og kritik, 31(75), 7-20. (13 sider)

Dewey, J. (2008). "Å gjøre en erfaring" fra Art as experience (1934). I K. Bale & A. Bø-Rygg (red.), Estetisk teori – en antologi (s. 196–213). Oslo: Universitetsforlaget. (18 sider)   

Hammer, S. (2017). Foucault og den norske barnehagen. Introduksjon til Michel Foucaults analytiske univers. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4. (29 sider)

Nikolajeva, M. & Scott, C. (2006). How picturebooks work. New York: Routledge. (s. 1-28). (27 sider)

Ricoeur, P. (1999). Eksistens og hermeneutikk. Oslo: Aschehoug. (s.161-180). (19 sider)

Selmer-Olsen, I. (2005).  Formidling av kunst til barn. Hvem er barnet det formidles til? I T. Østberg (red.), Barnet og kunsten (s. 28-47). Oslo: Norsk kulturråd. (19 sider)

von Bonsdorff, P. (2009). Gör barn konst? I P. Holmberg (red.), Sphinx 2008-2009. Årsbok (s. 67-87). Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten. (21 sider)

 

Med forbehold om endringer