Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MKMOP5900 Masteroppgave

  • Studiepoeng
   45
  • Undervisningssemester
   2018 vår, 2018 høst, 2019 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   3 semester
  • Eksamenssemester
   2018 vår, 2019 vår
  • Emneansvarlig
   Nina Scott Frisch
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   For å begynne på Masteroppgavens forskningsdesign (5 sp) på vårsemesteret første året må MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 sp) og MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning (15 sp) være bestått. MKASK4020 Akademisk skriving og sjangerforståelse (10 sp), MKBKP4030 Barnekultur, lek-, multimodal og estetisk teori, kunstpedagogikk (15 sp) og MKPRO5500 Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt med verkstedarbeid og produksjon (20 sp) må være bestått for å kunne levere masteroppgaven. Anbefalte forkunnskaper: Inngående erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn.

Forkunnskapskrav - emner

MKVFM4000
MKKSF4010

Emneinnhold

Studenten arbeider fram en skriftlig oppgave som teoretisk, metodisk og didaktisk utforsker kunstfaglige problemstillinger direkte relatert til valg av praktisk og didaktisk kunstfaglig felt basert på studentens bakgrunn.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • en fordypet forståelse innenfor sitt fagfelt og inngående fagkunnskap og kunnskap om vitenskapsteori, metode, fagteori og didaktisk praksis relevant for det valgte fagfeltet

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • ferdigheter i å utvikle et forskningsdesign for eget FoU-arbeid basert på metoder og teorier som er relevante for feltet
 • ferdigheter til selvstendig å kunne planlegge, igangsette og gjennomføre kunstfaglige forskningsrelaterte prosjekter som på ulike måter involverer barn innen sitt valgte fagfelt
 • ferdigheter i å gjennomføre et prosjekt ut ifra forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskaper om hvordan gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i det barnekulturelle og kunstpedagogiske feltet
 • kompetanse til å videreutvikle det valgte kunstfaglige feltet
 • kompetanse til å formidle sitt prosjekt muntlig og skriftlig til fagmiljø og til allmennheten

Pensum

Masteroppgavens forskningsdesign 5 sp. vårsemester 1. år.:

Hannula, M., et al. (2014).  Artistic research methodology, narrative, power and the public. Critical qualitative research series. Vol 15. New York: Peter Lang Publishing Inc., (s. 3-120) (ca. 100 sider)

Lepperød, J. et al. (2013). Kunst håndverk teknologi og design. Bergen: Fagbokforlaget, (s. 47-107, 153-171) (75 sider)

Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 (ca. 120 sider)

Wallisman, N. (2011). Your research project. Designing and planning your work. London: Sage Publications. Kap. 7 (92 sider)

Kompendium:

Bresler, L. (2006). Towards connectedness: Aesthetically based research. I Studies in art education. A journal of issues and research. 48(1) 52-69 (15 sider)

http://faculty.education.illinois.edu/liora/sub_directory/pdf/bresler_st...

Carlsen, A. et. al. (2012). Idea work. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 120-139) (10 sider)

+ nettressurs hvordan lage poster i PP - Word

 

I tillegg kommer ca. 100 sider selvvalgt pensum knyttet til masteroppgavens forskningsdesign.

Pensum for Masteroppgaven 40 sp (45 sp.) med oppstart i november 2018, er selvvalgt.

Med forbehold om endringer.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Masteroppgavens forskningsdesign 5 sp. (2. semester – inngår i Masteroppgave 45 sp.)
Som en avslutning på første studieår og som en del av emnet Masteroppgave arbeider studenten fram en modell med tilhørende beskrivelse av forskningsdesign for mastergradsprosjektet. Dette forskningsdesignet visualiseres. Dette arbeidet presenteres for medstudenter i et FoU-seminar.

Masteroppgave
Det avsluttende fjerde semester er preget av individuelt kunstpedagogisk teoretisk utforskende arbeid, dvs. å skrive masteroppgaven under veiledning. I løpet av semesteret tilbys studenten inntil fem individuelle veiledningstimer og minimum ett felles, obligatorisk seminar hvor studenten legger fram sine undringer, problemstillinger og utforskning. På seminaret diskuterer studentene hverandres prosjekt, og veilederne bidrar aktivt inn i diskusjonen i seminarfellesskapet sammen med studentene.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Deltakelse på et FoU-seminar om forskningsdesign med eget muntlig framlegg og studentrespons på to medstudenters designFramføring/presentasjonIndividuell
MOP-AK2: Deltakelse på ett heldags veiledningsseminar med eget muntlig framlegg og respons på andre studenters framleggFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS1: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling og signering av avtale om veiledningOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
OBLTS2: Deltatt på obligatorisk veiledning/veiledingsseminar med oppnevnt veilederOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Deltakelse på et FoU-seminar om forskningsdesign med eget muntlig framlegg og studentrespons på to medstudenters design
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK2: Deltakelse på ett heldags veiledningsseminar med eget muntlig framlegg og respons på andre studenters framlegg
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS1: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling og signering av avtale om veiledning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS2: Deltatt på obligatorisk veiledning/veiledingsseminar med oppnevnt veileder
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester InternAlleStudentene leverer et forskningsdesign gjennom en visuell fremstilling med en tilhørende beskrivelse av den planlagte undersøkelsen, med et omfang på 5-8 sider. Karakterskala: Bestått / Ikke bestått.
Masteroppgave OPG2Individuell2semester100 %Intern og eksternAlle. På muntlig eksamen er det kun tillatt å ta med egen masteroppgave.Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 27 000–38 000 ord (ca. 70–100 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven skal forsvares muntlig. Varighet på muntlig eksamen er ca. 1 time.

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:
Merknader:Studentene leverer et forskningsdesign gjennom en visuell fremstilling med en tilhørende beskrivelse av den planlagte undersøkelsen, med et omfang på 5-8 sider. Karakterskala: Bestått / Ikke bestått.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 27 000–38 000 ord (ca. 70–100 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven skal forsvares muntlig. Varighet på muntlig eksamen er ca. 1 time.
Hjelpemidler:Alle. På muntlig eksamen er det kun tillatt å ta med egen masteroppgave.
Kode: OPG2
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: MOP-AK1
 • OPG2: MOP-AK2, OBLTS1, OBLTS2

Masteroppgaven og muntlig eksamen skal til sammen avdekke at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Før muntlig eksamen skal sensorene ha et sensurmøte der de blir enige om en tentativ karakter. På muntlig eksamen skal studenten utdype og forklare masteroppgavens innhold og konklusjoner overfor sensorene. Sensorene kan etter muntlig eksamen eventuelt justere den foreslåtte karakteren. Sensorene fastsetter og protokollfører endelig karakter umiddelbart etter at muntlig eksamen er avholdt.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 pkt., linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. Oppgaven trykkes av Skipnes, med omslag i henhold til DMMHs grafiske profil som er tilgjengelig på trykkeriet. Oppgaven vil bli trykket i B5-format. Se for øvrig kap. 3 i DMMHs studiereglement, for informasjon om innlevering av masteroppgaven.