MKMOP5901 Masteroppgave

  • Studiepoeng
   40
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Marit Holm Hopperstad, Lise Hovik
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Anbefalte forkunnskaper: Inngående erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn. Alle emner i 1. studieår må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven og samle inn data i feltet. Studenten må ha bestått alle foregående emner for å kunne levere masteroppgaven siste semester, 2. studieår. Tidligere beståtte emner MKASK4020 og MKMOP4900 tilsvarer MKASFD4021 som forkunnskapskrav.

Forkunnskapskrav - emner

MKVFM4000
MKKSF4010
MKBKP4030
MKASFD4021

Emneinnhold

Studenten arbeider fram en skriftlig oppgave som teoretisk, metodisk og didaktisk utforsker kunstfaglige barnekulturelle problemstillinger direkte relatert til valg av praktisk og didaktisk kunstfaglig felt basert på studentens bakgrunn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • en fordypet forståelse innenfor sitt fagfelt og inngående fagkunnskap og kunnskap om vitenskapsteori, metode, fagteori og didaktisk praksis relevant for det valgte fagfeltet

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • ferdigheter til selvstendig å kunne planlegge, igangsette og gjennomføre kunstfaglige forskningsrelaterte prosjekter som på ulike måter involverer barn innen sitt valgte fagfelt
 • ferdigheter i å gjennomføre et prosjekt ut ifra forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskaper om hvordan gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i det barnekulturelle og kunstpedagogiske feltet
 • kompetanse til å videreutvikle det valgte kunstfaglige feltet
 • kompetanse til å formidle sitt prosjekt muntlig og skriftlig til fagmiljø og til allmennheten

Arbeids- og læringsaktiviteter

Det avsluttende fjerde semester er preget av individuelt kunstpedagogisk teoretisk utforskende arbeid, dvs. å skrive masteroppgaven under veiledning. I løpet av semesteret tilbys studenten inntil fem individuelle veiledningstimer og minimum ett felles og obligatorisk sluttføringsseminar hvor studenten legger fram sine problemstillinger og utforskningsresultater. På seminaret diskuterer studentene hverandres prosjekt, og veilederne bidrar aktivt inn i diskusjonen i seminarfellesskapet sammen med studentene. I midten av vårsemesteret tilbys et felles frivillig midtveisseminar hvor studentene kan komme med ulike spørsmål knyttet til masteroppgaven. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Holde et muntlig framlegg på sluttføringsseminar og gi respons på andre studenters framleggFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledningOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Holde et muntlig framlegg på sluttføringsseminar og gi respons på andre studenters framlegg
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MasteroppgaveOPG1Individuell2semester100 %Intern og eksternAlle. På muntlig eksamen er det kun tillatt å ta med egen masteroppgave.Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 27 000–38 000 ord (ca. 70–100 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven skal forsvares muntlig. Varighet på muntlig eksamen er ca. 1 time.

Vurderinger

Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 27 000–38 000 ord (ca. 70–100 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven skal forsvares muntlig. Varighet på muntlig eksamen er ca. 1 time.
Hjelpemidler:Alle. På muntlig eksamen er det kun tillatt å ta med egen masteroppgave.
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven og muntlig eksamen skal til sammen avdekke at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Før muntlig eksamen skal sensorene ha et sensurmøte der de blir enige om en tentativ karakter. På muntlig eksamen skal studenten utdype og forklare masteroppgavens innhold og konklusjoner overfor sensorene. Sensorene kan etter muntlig eksamen eventuelt justere den foreslåtte karakteren. Sensorene fastsetter og protokollfører endelig karakter umiddelbart etter at muntlig eksamen er avholdt.

Masteroppgaven kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Calibri (skriftstørrelse 11 pkt.) eller Times New Roman (skriftstørrelse 12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. For informasjon om innlevering av masteroppgaven, se itslearning.

Arbeidskrav som må godkjennes for å gå opp til eksamen:

OPG1: Alle

Overgangsordninger
MOP-AK1 i MKMOP5901 kan erstattes av godkjent MOP-AK2 i MKMOP5900.

OBLTS i MKMOP5901 kan erstattes av godkjent OBLTS1 i MKMOP5900.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MKMOP5900 Masteroppgave40 studiepoeng

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MKMOP5900 Masteroppgave
Vektingsreduksjon:40 studiepoeng