Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MKPRO5500 Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Morten Sæther, Nina Scott Frisch
  • Undervisningsspråk
   Norsk og engelsk
  • Forkunnskapskrav
   Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn. Tidligere beståtte emner MKASK4020 og MKMOP4900 tilsvarer MKASFD4021 som forkunnskapskrav.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

MKVFM4000
MKKSF4010
MKBKP4030
MKASFD4021

Emneinnhold

I emnet arbeides det med kunstfaglig fordypning gjennom utvikling av et barnekulturelt og/eller kunstpedagogisk prosjekt som skal involvere barn. Prosjektet skal planlegges, gjennomføres og vurderes i samarbeid med barnekulturelle og/eller kunstpedagogiske institusjoner som for eksempel museer, profesjonelle orkester, teater, bibliotek, barnehager, skoler og kulturskoler. 

Studenten finner selv en samarbeidspartner for sitt prosjekt. Studenten kan gjerne benytte DMMHs samarbeidspartnere som består av museer, profesjonelle musikkensembler, teater, grunnskoler og kulturskoler.

Presentasjonen av prosjektet og innholdet i dette legges fram for veiledere og medstudenter, og utgjør grunnlaget for emnets innhold og for vurderingen av studenten.

Emnet skal bidra til erfaring og kunnskap om planlegging, gjennomføring, vurdering og presentasjon av barnekulturelle og/eller kunstpedagogiske prosjekter for, med og/eller av barn. Kvaliteten på selve prosjektformidlingen (dvs. presentasjon av prosjektet) og dokumentasjonen av prosjektet med en prosjektrapport blir sentralt i vurderingen av emnet.

Høgskolens kunstfaglige verksteder, spesialrom og visningsarenaer kan benyttes. Dette emnet skal i tillegg til erfaringer med praktisk gjennomføring bidra til å reise relevante problemstillinger ut fra både muntlig og skriftlig refleksjon som kan utforskes videre i masteroppgaven.

Som en del av undervisningen skal studenten arbeide i studiegrupper hvor utforsking av blant annet begrepene barnekultur, lek, estetikk og multimodalitet står i sentrum. Emnet gir kunnskaper om ledelse av barnekulturelle og kunstpedagogisk prosjekter og om kunstpedagogiske diskurser som berører barn.       

I emnet inngår en individuell tekst i form av en prosjektrapport som omhandler bakgrunn for prosjektet, prosjektets mål og målgruppe, prosessen/gjennomføringen, refleksjon og vurdering over resultatet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • inngående kunnskaper om planlegging, organisering, gjennomføring og vurdering av barnekulturelle kunstfaglige prosjekter samt utviklings- og forskningsprosjekter med barn i barnehagen og/eller på andre kunstfaglige arenaer for, med og av barn
 • kunnskap om det kunst- og kulturfaglige feltets mulige bidrag i et flerkulturelt-, økologisk-, kjønns- og likestillingsperspektiv
 • inngående kunnskaper om etiske retningslinjer for arbeid blant barn

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har avansert innsikt i estetiske uttrykksformers pedagogiske og kulturelle muligheter
 • har ferdigheter i å arbeide med kulturelle fenomener og i å analysere og reflektere over bruken av dem i prosjektrapportens form

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • utviklet evne til faglig kommunikasjon, gjensidig respekt, gode samarbeidsevner og handlingskompetanse i prosjektarbeid gjennom kollektive skapende prosesser
 • inngående kunnskap om kunstartenes og kunstfagenes rolle og funksjon i barnehage, kulturskole og skole, og samfunnets kulturliv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Det legges opp til at studentene jobber praktisk med prosjektarbeidet på selvvalgt barnekulturell og/eller kunstpedagogisk arena mellom samlingene med sitt fagfelt. Studentene får veiledning på campus knyttet til dette arbeidet. Studentene gir og får respons på eget og andres arbeid, både teoretisk og praktisk. Studenten vil få forelesninger om ledelse, samt gjennomføring og vurdering av prosjekt. Det legges opp til diskusjon i studiegrupper hvor sentral relevant litteratur og etiske tema vil være i fokus.

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamen PEK1Individuell30minutter 60Intern og eksternAllePresentasjon av et barnekulturelt og/eller kunstpedagogisk prosjekt med dokumentasjon.
Oppgave OPG1Individuell1semester 40Intern og eksternAlleFagtekst knyttet til prosjektet i form av en prosjektrapport (4000 - 6000 ord).

Vurderinger

Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting: 60
Merknader:Presentasjon av et barnekulturelt og/eller kunstpedagogisk prosjekt med dokumentasjon.
Hjelpemidler:Alle
Kode: PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting: 40
Merknader:Fagtekst knyttet til prosjektet i form av en prosjektrapport (4000 - 6000 ord).
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Semesteroppgaven i emnet kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.