Semestre

MKPRO5500 Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt
Kursnavn på engelsk: 
Project in Child Culture and Arts Education
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk og engelsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 høst
Eksamenssemester
2020 høst
Emneansvarlig
Morten Sæther
Nina Scott Frisch
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn
Forkunnskapskrav - emner
MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
MKKSF4010 Kunstfaglig skapende fordypning
MKASK4020 Akademisk skriving
MKBKP4030 Perspektiver på barnekultur og kunstpedagogisk praksis
MKMOP4900 Masteroppgavens forskningsdesign

Emneinnhold

I emnet arbeides det med kunstfaglig fordypning gjennom utvikling av et barnekulturelt og/eller kunstpedagogisk prosjekt som skal involvere barn. Prosjektet skal planlegges, gjennomføres og vurderes i samarbeid med barnekulturelle og/eller kunstpedagogiske institusjoner som for eksempel museer, profesjonelle orkester, teater, bibliotek, barnehager, skoler og kulturskoler. 

Studenten finner selv en samarbeidspartner for sitt prosjekt. Studenten kan gjerne benytte DMMHs samarbeidspartnere som består av museer, profesjonelle musikkensembler, teater, grunnskoler og kulturskoler.

Presentasjonen av prosjektet og innholdet i dette legges fram for veiledere og medstudenter, og utgjør grunnlaget for emnets innhold og for vurderingen av studenten.

Emnet skal bidra til erfaring og kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av barnekulturelle og/eller kunstpedagogiske prosjekter for, med og/eller av barn. Kvaliteten på selve prosjektformidlingen (dvs. presentasjon av prosjektet) og dokumentasjonen av prosjektet blir sentralt i vurderingen av emnet.

Høgskolens kunstfaglige verksteder, spesialrom og visningsarenaer kan benyttes. Dette emnet skal i tillegg til erfaringer med praktisk gjennomføring bidra til å reise relevante problemstillinger ut fra både muntlig og skriftlig refleksjon som kan utforskes videre i masteroppgaven.

Som en del av undervisningen skal studenten arbeide i studiegrupper hvor utforsking av blant annet begrepene barnekultur, lek, estetikk og multimodalitet står i sentrum. Emnet gir kunnskaper om ledelse av barnekulturelle og kunstpedagogisk prosjekter og om kunstpedagogiske diskurser som berører barn.       

I emnet inngår en individuell fagtekst hvor studenten reflekterer med en kunstpedagogisk inngang. Refleksjonen skal behandle ett eller flere av fagene musikk, drama, barnelitteratur, og/eller kunst og håndverk for, med eller av barn. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • inngående kunnskaper om planlegging, organisering, gjennomføring og vurdering av barnekulturelle kunstfaglige prosjekter samt utviklings- og forskningsprosjekter med barn i barnehagen og/eller på andre kunstfaglige arenaer for, med og av barn
  • kunnskap om det kunst- og kulturfaglige feltets mulige bidrag i et flerkulturelt-, økologisk-, kjønns- og likestillingsperspektiv
  • inngående kunnskaper om etiske retningslinjer for arbeid blant barn

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • har avansert innsikt i estetiske uttrykksformers pedagogiske og kulturelle muligheter
  • har ferdigheter i å arbeide med kulturelle fenomener og i å analysere og reflektere rundt bruken av dem

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • utviklet evne til faglig kommunikasjon, gjensidig respekt, gode samarbeidsevner og handlingskompetanse gjennom kollektive skapende prosesser
  • inngående kunnskap om kunstartenes og kunstfagenes rolle og funksjon i barnehage, kulturskole og skole, og samfunnets kulturliv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Det legges opp til at studentene jobber praktisk med prosjektarbeidet på selvvalgt barnekulturell og/eller kunstpedagogisk arena mellom samlingene med sitt fagfelt. Studentene får veiledning på campus knyttet til dette arbeidet. Studentene gir og får respons på eget og andres arbeid, både teoretisk og praktisk. Studenten vil få forelesninger om ledelse, samt gjennomføring og vurdering av prosjekt. Det legges opp til diskusjon i studiegrupper hvor sentral relevant litteratur og etiske tema vil være i fokus.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
OBLTS: Minimum 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamen PEK1Individuell30minutter Intern og eksternAllePresentasjon av et barnekulturelt og/eller kunstpedagogisk prosjekt med dokumentasjon.
Oppgave OPG1Individuell1semester Intern og eksternAlleFagtekst knyttet til prosjektet: semesteroppgave (4000 - 6000 ord).
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:
Merknader:Presentasjon av et barnekulturelt og/eller kunstpedagogisk prosjekt med dokumentasjon.
Hjelpemidler:Alle
Kode: PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:
Merknader:Fagtekst knyttet til prosjektet: semesteroppgave (4000 - 6000 ord).
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

  • PEK1: OBLTS
  • OPG1: Ingen

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Semesteroppgaven i emnet kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.

Pensum