Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2023 høst
  • Emneansvarlig
   Marit Holm Hopperstad
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Emnet sikter mot å gi studenten en vitenskapsteoretisk plattform for eget masterprosjekt innen barnekultur og kunstpedagogikk. Emnet introduserer, belyser og drøfter en rekke relevante vitenskapsteoretiske perspektiver innenfor ulike forskningstradisjoner. Metodiske tilnærminger og fremgangsmåter for datainnsamling utdypes underveis. Studenten utfordres til å reflektere over hvordan ulike vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske posisjoneringer påvirker kunnskapsproduksjonen. Forskningsetikk er et gjennomgående tema, med vekt på etikk i forskningsrelaterte situasjoner med barn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • bred kunnskap om vitenskapsteorier og forskningsmetodiske tilnærminger innenfor ulike forskningstradisjoner
 • inngående kunnskap om hvordan teori og metoder kommer til anvendelse og påvirker kunnskapsproduksjonen

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har inngående evne til å analysere og drøfte problemstillinger innen masterens tematikk 

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • et solid vitenskapsteoretisk og metodeteoretisk grunnlag for å utøve egne forskningsprosesser og ta forskningsetiske valg

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner/gruppearbeid og selvstendig arbeid med emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM-AK1: Godkjent fagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM-AK1: Godkjent fagtekst
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell51timer100 %Intern og eksternAlleOmfang: 3200 ord +/- 10%

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 3200 ord +/- 10%
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

HEM1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn