Semestre

MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 høst
Eksamenssemester
2017 høst
Emneansvarlig
Marit Holm Hopperstad
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Emneinnhold

For å gi studenten en forskningsfaglig plattform bygges studiet opp med emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode som en introduksjon til studiets egenart, med en intensiv oppstart som fordeles over 1. semester. 

I emnet inngår ulike perspektiver, teorier og forskningsmetoder relevante for kunstpedagogiske arenaer

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kunnskap om vitenskapelige paradigmer innenfor kvalitativt rettet humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning
  • kunnskap om teori rundt forskerens rolle, nærhet og distanse i forskningsrelaterte situasjoner

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan gå inn i prosesser som innebærer å bruke ulike forskningsmetodiske tilnærminger som utviklingsforskning, aksjonsforskning, case-studier, performative forskningsprosesser, narrativ metode, observasjoner og tolkninger, ulike tilnærminger i intervju og forskningssamtaler

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • et solid vitenskapsteoretisk grunnlag for å utøve egne forskningsprosesser og for å ta forskningsmetodiske valg

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, skriftlig arbeid, refleksjon og gruppediskusjoner.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %InternAlleOmfang: 10–12 sider. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 10–12 sider. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008).  Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2. utg.). Lund: Studentlitteratur. Kap, 1, 6, 7-12, 17-20, 22-23. (280 sider) 

Bateson, G. A. (2015). A theory of play and fantasy. I  H. Bial & S. Brady (red.), The performance studies reader (3. utg.) (s. 159-169). London: Routledge. (10 sider)

Borgdorff, H. (2006). The debate on research in the arts, vol. 2. Bergen: Kunsthøgskolen i Bergen. (27 sider). http://www.pol.gu.se/digitalAssets/1322/1322713_the_debate_on_research_in_the_arts.pdf

Brady, S. (2015). The soldier cycle: Harun Farocki´s Images of War (at a Distance). I H. Bial & S. Brady (red.). The performance studies reader (3. utg.) (s. 193-202). London: Routledge. (9 sider)

Carlson, M. (2015). What is performance? I H. Bial & S. Brady (red.), The performance studies reader (3. utg.) (s. 72-77). London: Routledge. (5 sider)

Cerwonka, A. (2007). Nervous conditions. The stakes in interdisciplinary research.  I A. Cerwonka &  L. H. Malkki, Improvising Theory: Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork (s. 1-40). Chicago: University of Chicago Press. (40 sider)

Clark, A. & Moss, P. (2011). Listening to young children. The mosaic approach (2. utg.). London: National Children’s Bureau (NCB). (71 sider)

Fjelland, R. (1999). Innføring i vitenskapsteori (s. 11-86). Oslo: Universitetsforlaget. (75 sider). http://www.nb.no/nbsok/nb/f0f38a8c10f9b05f66eca0803ac61450.nbdigital?lang=no#3

Hammer, A. S. (2012). Researching spiritual performance. Performance and Spirituality, (3)1, 32-56. (25 sider). https://www.utdl.edu/ojs/index.php/pas/article/view/48

Hammer, A. S. (2014). Children's and young people's participation in Spiritual Funerary Ritual. Journal for Consciousness, Literature and the Arts, 15(2). (34 sider). http://www.dmd27.org/hammer2014.html

Hammer, A. S. & Meyer-Dinkgrafe, D. (2017). Performance as philosophy. The universal lauguage of theatre revisited. Nordic Theatre Studies, 28(2), 97-118. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/nts/article/view/25604/22514 (24 sider)

Hovik, L. (2012). Rød Sko Savnet – en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I R. G. Gjærum & B. Rasmussen (red.), Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning (s. 77-101). Trondheim: Akademika forlag. (25 sider)

Hovik, L. (2014). Forsker i affekt. DRAMA.  Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, nr 3. (5 sider). http://teaterfot.no/wp-content/uploads/2016/04/Forsker-i-affekt-i-DRAMA-4-14.pdf

Huizinga, J. (2015). The nature and significance of play as a cultural phenomenon. I H. Bial & S. Brady (red.). The performance studies reader (3. utg.) (s. 155-158). London: Routledge. (3 sider)

Irwin, R.L., Beer, R., Springgay,S., Grauer,K., Xiong, G., & Bickel,B. (2006). The rhizomatic relations of a/r/tography. Studies in Art Education, (48)1, 70-88. (18 sider). http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00393541.2006.11650500?needAccess=true

Irwin, R. (2013). Becoming a/r/tography. Studies in Art Education: A Journal of Issues and Research in Art Education, 54(3), 198-215. (17 sider). http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00393541.2013.11518894?needAccess=true

Kaprow, A. (2015). Just doing. I H. Bial & S. Brady (red.), The performance studies reader (3. utg.) (s.77-81). London: Routledge. (4 sider)

Kjeldstadli, K. (2006). Å analysere skriftlige kilder. I E. Fossåskaret, O. L. Fuglestad & T. H. Aase (red.), Metodisk feltarbeid (s. 207-233). Oslo: Universitetsforlaget. (27 sider). http://www.nb.no/nbsok/nb/c8aee08f211f44b76306f105a781eb3c?index=1#9

Malkki, L. (2007). Tradition and Improvisation in Ethnographic Fieldwork. I A. Cerwonka & L. H. Malkki, Improvising Theory: Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork (s. 162-187). Chicago: University of Chicago Press. (25 sider)

McConachie, B. (2015). An evolutionary perspective on play, performance, and ritual. I H. Bial & S. Brady (red.), The performance studies reader (3. utg.) (s. 182-192). London: Routledge. (10 sider)

Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 10, 11. (53 sider)

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. London: Sage. Kap. 1-3. (76 sider)

Sauter, W. (2014). The theatrical event. Dynamics of performance and perception. Iowa City, IA: University of Iowa Press. Kap. 1-3. (72 sider)

Schechner, R. (2015a). Excerpts from “Restoration of behavior”. I H. Bial & S. Brady (red.). The performance studies reader (3. utg.)  (s. 69-72). London: Routledge. (4 sider)

Schechner, R. (2015b). Performance studies, the broad specter. I H. Bial & S. Brady (red.). The performance studies reader (3. utg.) (s. 159-169). London: Routledge. ( 3 sider)

Sutton Smith, B. (2015). The ambiguity of play: Rhetorics of  fate. I H. Bial & S. Brady (red.). The performance studies reader (3. utg.) (s.170-176). London: Routledge. (6 sider)

Tjora, A. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-7. (179  sider)

Turner, V. (2015). Liminality and communitas. I H. Bial & S. Brady (red.), The performance studies reader (3.utg.) (97-105). London: Routledge. (9 sider)

Vist, T. (2016). Arts-based research processes in ECEC: Examples from preparing and conducting a data  collection. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, (13) (15 sider) doi: http://dx.doi.org/10.7577/nbf.1371

Kompendium:

Hammer, A. S. (2016). Sjelsetting av medisinens sjelløse kjempe: Rituelle perspektiver på forestillingen “Høyblokka Post Mortem”. I B. Rønning & H. Fyhn (red.), Høyblokka Post – Mortem: Teater som ritual (s. 115-134). Oslo: NOVUS forlag. (ca. 19 sider)

Postholm, M.B. (2007). Interaktiv aksjonsforskning. I M.B. Postholm (red.). Forsk med! Lærere og forskere i læringsarbeid (s. 12-33). Oslo. N.W. Damm & Søn. (21 sider)

Med forbehold om endringer.