Semestre

MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Marit Holm Hopperstad
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Emneinnhold

For å gi studenten en forskningsfaglig plattform, bygges studiet opp med emnet Vitenskapsteori og forskningsmetoder, fordelt over 1. semester, som en introduksjon til studiets egenart. I emnet inngår ulike vitenskapelige perspektiver og forskningsmetoder med relevans for barnekulturelle og kunstpedagogiske arenaer. Forskningsetikk står sentralt.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kunnskap om vitenskapelige paradigmer innenfor kvalitativt rettet humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning
  • kunnskap om teori knyttet til forskerens rolle, nærhet og distanse i forskningsrelaterte situasjoner

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan gå inn i prosesser som innebærer å bruke ulike forskningsmetodiske tilnærminger med relevans for masterens tematikk

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • et solid vitenskapsteoretisk grunnlag for å utøve egne forskningsprosesser og for å ta forskningsmetodiske og forskningsetiske valg

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon, gruppediskusjoner og selvstendig arbeid med emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM-AK1: Godkjent fagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM-AK1: Godkjent fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4000–4800 ord (10–12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4000–4800 ord (10–12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumliste for studieåret 2019-2020 finner du her