Semestre

MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 høst
Eksamenssemester
2021 høst
Emneansvarlig
Marit Holm Hopperstad
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring innen kunstfaglig arbeid med barn

Emneinnhold

Emnet sikter mot å gi studenten en vitenskapsteoretisk platform for eget masterprosjekt. Emnet introduserer og utdyper ulike vitenskapsteoretiske paradigmer og forskningsmetodiske tilnærminger innenfor kvalitativt rettet humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, med relevans for masterens tematikk.  Eksempler kan være fenomenologi, hermeneutikk, sosialkonstruktivisme og performativ teori, narrative studier, diskursanalyse, case-studier og sensorisk etnografi. Forskningsmetoder for datainnsamling og analysestrategier bringes inn underveis. Forskerrolle og forskningsetikk står sentralt, herunder etikk i forskningsrelaterte situasjoner med barn.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • kunnskap om vitenskapsteorier og forskningsmetodiske tilnærminger innenfor kvalitativt rettet humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning 
  • kunnskap om teorier knyttet til forskerrolle og forskningsetikk 

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan gå inn i prosesser og problemstillinger innen masterens tematikk med utgangspunkt i ulike vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske tilnærminger 

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning har:

  • et solid vitenskapsteoretisk grunnlag for utøve egne forskningsprosesser og for å ta forskningsmetodiske og forskningsetiske valg

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, praktiske øvelser og selvstendig arbeid med emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM-AK1: Godkjent fagtekstSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Minimum 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM-AK1: Godkjent fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Minimum 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4000–4800 ord (10–12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4000–4800 ord (10–12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum