Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MLLEL4000 Ledelse for læring

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehageledelse
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Gjertrud Stordal
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Ledelsen i barnehagen bidrar til å skape læringsbetingelser for individ, team og hele organisasjonen. Emnet vil bidra til å utvikle kunnskap om, og forståelse for, utvikling av dialog og relasjonell kapasitet som grunnlag for samskaping i arbeidsgrupper, team og ledelse. Spesielt vil emnet bidra til forståelse av prosesslederrollen for læring og utvikling av barnehagen som en samskapende og lærende organisasjon. 

Læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på ledelse og læring
 • har utdypende kunnskap om prosesslederrollen for læring og utvikling av barnehagen som en samskapende og lærende organisasjon
 • har inngående kunnskap om teorier og modeller knyttet til å lede barnehagen som lærende organisasjon

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan vurdere og tilrettelegge for samarbeid og læringsprosesser i barnehagen
 • kan vurdere og drøfte hva som fremmer og hemmer læring i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har avansert forståelse for relasjonell kapasitet og prosesslederrollen, og derigjennom kan fasilitere lærings-, utviklings-, nyskapings-, og samskapingsprosesser i team og barnehagen som organisasjon
 • har omfattende kompetanse i å analysere problemstillinger knyttet til barnehagen som lærende organisasjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner og individuell veiledning.

Det må påregnes at noe undervisning vil foregå på engelsk. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
LEL-AK1: Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:LEL-AK1: Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

SEK1: Alle