Semestre

MLLEL4000 Ledelse for læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Leiing for læring
Kursnavn på engelsk: 
Management for Learning
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2016 høst
Eksamenssemester
2016 høst
Emneansvarlig
Per Tore Granrusten

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å gi en innsikt i forståelsen av kunnskap og kunnskapsutvikling i organisasjoner. En vil spesielt drøfte forståelsen av barns læring i barnehagen og utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Hvordan en skal legge til rette for kreativitet og innovasjon i barnehagesektoren er også tema som blir tatt opp i emnet og belyst gjennom aktuelle case og teori som belyser disse casene.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på ledelse og læring
  • har utdypende kunnskap om sentrale aspekter ved å lede barnehagen som læringsarena for barn.
  • har inngående kunnskap om teorier og modeller om å lede barnehagen som lærende organisasjon

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i forhold til ledelse av læringsprosesser blant personalet i barnehagen.
  • kan analysere og forholde seg kritisk til teorier om ledelse i forhold til barns og personalets læring i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • har omfattende kompetanse i å analysere problemstillinger knyttet til barns læring med utgangspunkt i ulike perspektiver på læring og kunnskap

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner og individuell veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F