Semestre

MLLEL4000 Ledelse for læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Leiing for læring
Kursnavn på engelsk: 
Management for Learning
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 høst
Eksamenssemester
2017 høst
Emneansvarlig
Per Tore Granrusten

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å gi en innsikt i forståelsen av kunnskap og kunnskapsutvikling i organisasjoner. En vil spesielt drøfte forståelsen av barns læring i barnehagen og utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Hvordan en skal legge til rette for kreativitet og innovasjon i barnehagesektoren er også tema som blir tatt opp i emnet og belyst gjennom aktuelle case og teori som belyser disse casene.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på ledelse og læring
  • har utdypende kunnskap om sentrale aspekter ved å lede barnehagen som læringsarena for barn
  • har inngående kunnskap om teorier og modeller om å lede barnehagen som lærende organisasjon

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i forhold til ledelse av læringsprosesser blant personalet i barnehagen
  • kan analysere og forholde seg kritisk til teorier om ledelse i forhold til barns og personalets læring i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • har omfattende kompetanse i å analysere problemstillinger knyttet til barns læring med utgangspunkt i ulike perspektiver på læring og kunnskap

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner og individuell veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
LEL-AK1: Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:LEL-AK1: Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Bass, B.M. (2015). Fra translasjonsledelse til transformasjonsledelse: Å lære å dele en visjon. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 6. (14 s).

Broström, S., Johansson, I., Sandberg, A., & Frøkjær, T. (2012). Preschool  teachers' view on learning in preschool in Sweden and Denmark. European Early Childhood Education Research Journal. DOI:10.1080/1350293X.2012.746199. (12 s). Tilgjengelig fra: http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2012.746199

Børhaug, K. (2016). Barnehageeigarar og pedagogisk leiing i barnehagen. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse.  Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7. (20 s).

Børhaug, K. (2016). Ulike eigarar – ulike læringssyn. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.).  Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6. (18 s).

Børhaug, K. og Gotvassli, K-Å. (2016). Styring og ledelse i barnehagen. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.).  Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3. (19 s).

Gotvassli, K-Å., og Skogen, E. (2014). Motivasjon og mestring i en lærende barnehage. I S. Mørreaunet, K-Å. Gotvassli, K.H. Moen, og E. Skogen (red.). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6. (18 s).

Gotvassli, K-Å., og Vannebo, B.I. (2016). Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon – den pedagogiske lederfunksjonen. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 14. (18 s).

Granrusten, P.T. (2016). Styrernes profesjonelle identitet. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12. (19 s).

Hammer, A.S.E. (2012). Undervisning i barnehagen?  I E. Ødegaard (red.). Barnehagen som danningsarena. Bergen. Kap. 10 (20 s)

Kolle, T. (2017). Styrernes betydning i samarbeid om inkludering. I A-L. Arnesen (red.).  Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utg. Oslo: Universitetesforlaget. (18 S).

Kotter, J.P. (2015). Lederens egentlige oppgave. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 3. (10 s).

Lafton, T. og Skogen, E. (2014). Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i en lærende barnehage. I S. Mørreaunet, K-Å. Gotvassli, K.H. Moen, og E. Skogen (red.). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 10. (20 s).

Lai, L. (2015). Lederens påvirkningskraft. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 15. (22 s).

Lillemyr, O.F. (2016). Barns læring i barnehagen. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. (15 s).

Moen, K.H. (2016). Forventninger om læring – forskjellige opplevelser blant styrere i private og kommunale barnehager?  I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8. (20 s).

Moen, K.H. (2016). Leadership for Developing Consensus of Perspectives on Children’s Learning in Early Childhood Centers. Journal of Early Childhood Education Research (5) 2, 226-246. (18 s). Tilgjengelig fra: http://jecer.org/wp-content/uploads/2016/12/Hoas-Moen-issue5-2.pdf

Moen, K.H. og Gotvassli, K-Å. (2016). Uenighet om læringssyn blant barnehagens kjerneinteressenter.  I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 10. (18 s).

Reinertsen, A.B. og Flatås, B., (2017). Ledelse og poesi: Affektive perspektiver på pedagogisk praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4. (20 s).

Simonsen, E., og Kristoffersen, A-E.  (2017). Fellesskapets fordeler og forutsetninger – utfordringer for den spesialpedagogiske profesjonen. I A-L. Arnesen (red.).  Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (18 s).

Skjæveland, Y.  (2016). Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkningar. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, og P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 9. (16 s).

Vecchio, R. P. (2015). Makt, politikk og innflytelse. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 14. (15 s).

Vist, T. og Alvestad, M. (red.). (2012). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 9-114, (105 s).

Wadel, C. (2008). En lærende organisasjon. Et mellommenneskelig perspektiv. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (120 s).

Yukl, G. (2015). Å lede organisasjonsendringer. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 11. (38 s).

 

Totalt ca. 630 sider