Semestre

MLLEL4000 Ledelse for læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Leiing for læring
Kursnavn på engelsk: 
Management for Learning
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Per Tore Granrusten

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å gi en innsikt i forståelsen av kunnskap og kunnskapsutvikling i organisasjoner. En vil spesielt drøfte forståelsen av barns læring i barnehagen og utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Hvordan en skal legge til rette for kreativitet og innovasjon i barnehagesektoren er også tema som blir tatt opp i emnet og belyst gjennom aktuelle case og teori som belyser disse casene.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på ledelse og læring
  • har utdypende kunnskap om sentrale aspekter ved å lede barnehagen som læringsarena for barn
  • har inngående kunnskap om teorier og modeller om å lede barnehagen som lærende organisasjon

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i forhold til ledelse av læringsprosesser blant personalet i barnehagen
  • kan analysere og forholde seg kritisk til teorier om ledelse i forhold til barns og personalets læring i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • har omfattende kompetanse i å analysere problemstillinger knyttet til barns læring med utgangspunkt i ulike perspektiver på læring og kunnskap

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner og individuell veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
LEL-AK1: Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:LEL-AK1: Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Pensum

NB! I tillegg til denne lista kommer det noe mer pensum under temaet "Styrers rolle i arbeid med spes. ped"  fra bok under arbeid: Bjerklund, M., Groven, B. & Åmot, I. (red.). PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.  Ca 40 sider.

 

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019

Bass, B.M. (2015). Fra transaksjonsledelse til transformasjonsledelse: Å lære å dele en visjon. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 6. (14 s.).

Biesta, G. (2013). Å snakke «pedagogikk» til «education»: Internasjonalisering og problemet med konseptuell hegemoni i studiet av pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  (s. 172–183). (11 s.). Tilgjengelig fra: https://www.idunn.no/npt/2013/03/aa_snakke_pedagogikk_tileducation_-_internasjonaliseri

Biesta, G. (2009). Læring retur. Demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid. København: Forlaget UP – Unge Pædagoger. Kapittel 1. (16 s.).

Broström, S., Johansson, I., Sandberg, A., & Frøkjær, T. (2012). Preschool  teachers` view on learning in preschool in Sweden and Denmark. European Early Childhood Education Research Journal. DOI:10.1080/1350293X.2012.746199. (12 s.). Tilgjengelig fra: http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2012.746199

Børhaug, K. (2016). Barnehageeigarar og pedagogisk leiing i barnehagen. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse.  Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7. (20 s.).

Børhaug, K. (2016). Ulike eigarar – ulike læringssyn. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.).  Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6. (18 s.).

Børhaug, K. & Gotvassli, K-Å. (2016). Styring og ledelse i barnehagen. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.).  Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3. (19 s).

Gotvassli, K-Å., & Skogen, E. (2014). Motivasjon og mestring i en lærende barnehage. I S. Mørreaunet, K-Å. Gotvassli, K.H. Moen, & E. Skogen (red.). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6. (18 s.).

Gotvassli, K-Å., & Vannebo, B.I. (2016). Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon – den pedagogiske lederfunksjonen. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 14. (18 s.).

Granrusten, P.T. (2016). Styrernes profesjonelle identitet. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12. (19 s.).

Hammer, A.S.E. (2012). Undervisning i barnehagen?  I E.E. Ødegaard (red.). Barnehagen som danningsarena. Bergen. Kap. 10 (20 s.).

Knutsen, I.M. & Ødegaard, E.E. (2012). Slitesterke barnesentrerte diskurser – bildepedagogikk spm kunnskapsform. I E. E. Ødegaard (red.). Barnehagen som danningsarena. Bergen. Kap. 10 (20 s.).

Kolle, T. (2017). Styrernes betydning i samarbeid om inkludering. I A-L. Arnesen (red.).  Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utg. Oslo: Universitetesforlaget. (18 s.).

Kotter, J.P. (2015). Lederens egentlige oppgave. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 3. (10 s.).

Lafton, T. & Skogen, E. (2014). Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i en lærende barnehage. I S. Mørreaunet, K-Å. Gotvassli, K.H. Moen, & E. Skogen (red.). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 10. (20 s.).

Lai, L. (2015). Lederens påvirkningskraft. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 15. (22 s.).

Lillemyr, O.F. (2016). Barns læring i barnehagen. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. (15 s.).

Moen, K.H. (2016). Forventninger om læring – forskjellige opplevelser blant styrere i private og kommunale barnehager?  I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8. (20 s.).

Lyså, I.M. (2012). Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi. I E. E. Ødegaard (red.). Barnehagen som danningsarena. Bergen. Kap. 10. (20 s.).

Moen, K.H. (2016). Leadership for Developing Consensus of Perspectives on Children’s Learning in Early Childhood Centers. Journal of Early Childhood Education Research (5) 2, 226-246. (18 s.). Tilgjengelig fra: http://jecer.org/wp-content/uploads/2016/12/Hoas-Moen-issue5-2.pdf

Moen, K.H. & Gotvassli, K-Å. (2016). Uenighet om læringssyn blant barnehagens kjerneinteressenter.  I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 10. (18 s.).

Simonsen, E., & Kristoffersen, A-E.  (2017). Fellesskapets fordeler og forutsetninger – utfordringer for den spesialpedagogiske profesjonen. I A-L. Arnesen (red.).  Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (18 s.).

Skjæveland, Y. (2016). Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkningar. I K.H. Moen, K-Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.). Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 9. (16 s.).

Thoresen, T. T. (2009). Barnehagen i et utdanningspolitisk kraftfelt. Nordisk Barnehageforskning 2 (3), 127–137. (10 s.). Tilgjengelig fra: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/252/266

Vecchio, R. P. (2015). Makt, politikk og innflytelse. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 14. (15 s.).

Wadel, C. (2008). En lærende organisasjon. Et mellommenneskelig perspektiv. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (120 s.).

Yukl, G. (2015). Å lede organisasjonsendringer. I Ø.L. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 11. (38 s.).

Ødegaard, E.E. & Krüger, T. (2012). Studier av barnehagen som læringsarena – sosialepistemologiske perspektiver. I E.E. Ødegaard (red.). Barnehagen som danningsarena. Bergen. Kap. 10 (20 s.).

Østrem, S. (2012). Barnet som subjekt. Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 8. (13 s.).

 

Totalt (inkl. publikasjon under arbeid): ca 600 s.

 

Supplerende litteratur:

Biesta, G.J.J. (2015). Hva er en pedagogisk oppgave? Om å gjøre voksen eksistens mulig. I: P.O. Brunstad, S.M. Reindal & H. Sæverot (red.). Eksistens & pedagogikk – en samtale om pedagogikkens oppgave (s.194-209). Oslo, Norge: Universitetsforlaget.