Semestre

MLLEL4000 Ledelse for læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Leiing for læring
Kursnavn på engelsk: 
Management for Learning
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Per Tore Granrusten

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å gi innsikt i perspektiver på kunnskap og kunnskapsutvikling i organisasjoner, og ledelse av dette. Spesielt vil forståelsen av barns læring i barnehagen og utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon bli drøftet. Eksterne aktørers rolle og påvirkning av barnehagen som læringsarena blir et sentralt tema i emnet.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på ledelse og læring
  • har utdypende kunnskap om sentrale aspekter ved å lede barnehagen som læringsarena for barn
  • har inngående kunnskap om teorier og modeller om å lede barnehagen som lærende organisasjon

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i forhold til ledelse av læringsprosesser blant personalet i barnehagen
  • kan analysere og forholde seg kritisk til teorier om ledelse i forhold til barns og personalets læring i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • har omfattende kompetanse i å analysere problemstillinger knyttet til barns læring med utgangspunkt i ulike perspektiver på læring og kunnskap

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner og individuell veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
LEL-AK1: Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:LEL-AK1: Individuelt fagnotat som må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Pensum