Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MLMOP5900 Masteroppgave

  • Studiepoeng
   45
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehageledelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Kari Emilsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Alle masteremner må være bestått før masteravhandling kan leveres inn. Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til masterstudiet i barnehageledelse.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

MVPLK6000
MLLEL4000
MLSLE4010
MVPLK6100
MLVFM4020
MLVFM5020

Emneinnhold

Masteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som fullføres i fjerde semester. Emnet er obligatorisk i mastergraden.

Arbeidet skal munne ut i en rapport med et omfang på 27 000–35 000 ord (ca. 70–90 sider), i tillegg kommer litteraturliste og eventuelle vedlegg (A4-format, Calibri eller Times New Roman, linjeavstand 1,5).

Læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har inngående kunnskap om hvordan man skriver en forskningsrapport som oppfyller kravene til en vitenskapelig avhandling
 • har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • behersker vitenskapelige metoder som gjør studenten i stand til å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser og kan følge forskningsetiske retningslinjer
 • er i stand til på en god måte å velge relevant teori og forskningsmetode som redskap for forskningsarbeid
 • kan dokumentere og framstille funn fra en undersøkelse på en vitenskapelig måte

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har innsikt i og kunne bruke vitenskapelige teorier og metoder på et høyt nivå
 • er i stand til å velge ut og anvende forskningsdesign på et større forskningsprosjekt

Arbeids- og læringsaktiviteter

Deltagelse på sluttføringsseminar og veiledning. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Veiledning er derfor en obligatorisk del av å skrive masteroppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK2: Deltakelse på sluttføringsseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.Framføring og rapportIndividuell
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK2: Deltakelse på sluttføringsseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Masteroppgave OPG1Individuell2semester100 %Intern og eksternAlleStudenten leverer en masteroppgave med et omfang på 27 000–35 000 ord (ca. 70–90 sider), litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg.

Vurderinger

Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 27 000–35 000 ord (ca. 70–90 sider), litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven skal vise at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Intern sensor er normalt samme person som var opponent på sluttføringsseminaret.

Masteroppgaven kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Calibri (skriftstørrelse 11 pkt.) eller Times New Roman (skriftstørrelse 12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. For informasjon om innlevering av masteroppgaven, se itslearning.
 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

OPG1: Alle