Semestre

MLMOP5900 Masteroppgave

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Masteroppgåve
Kursnavn på engelsk: 
Master´s Thesis
Studiepoeng: 
45
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Kristine Warhuus Smeby
Forkunnskapskrav
Alle masteremner må være bestått før masteravhandling kan leveres inn. Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til masterstudiet i barnehageledelse.
Forkunnskapskrav - emner
MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen
MLLEL4000 Ledelse for læring
MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen
MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endringsprosesser i organisasjoner
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I

Emneinnhold

Masteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som fullføres i fjerde semester. Emnet er obligatorisk i mastergraden.

Arbeidet skal munne ut i en rapport med et omfang på 27 000–35 000 ord (ca. 70–90 sider), i tillegg kommer litteraturliste og eventuelle vedlegg (A4-format, Calibri eller Times New Roman, linjeavstand 1,5).

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har inngående kunnskap om hvordan man skriver en forskningsrapport som oppfyller kravene til en vitenskapelig avhandling
  • har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • behersker vitenskapelige metoder som gjør studenten i stand til å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser og kan følge forskningsetiske retningslinjer
  • er i stand til på en god måte å velge relevant teori og forskningsmetode som redskap for forskningsarbeid
  • kan dokumentere og framstille funn fra en undersøkelse på en vitenskapelig måte

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • har innsikt i og kunne bruke vitenskapelige teorier og metoder på et høyt nivå
  • er i stand til å velge ut og anvende forskningsdesign på et større forskningsprosjekt

Arbeids- og læringsaktiviteter

Deltagelse i oppgaveseminarer, sluttføringsseminar og veiledning. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Veiledning er derfor en obligatorisk del av å skrive masteroppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Deltagelse i oppgaveseminar der foreløpig utkast til oppgave presenteres. Framføring/presentasjonIndividuell
MOP-AK2: Deltakelse på sluttføringseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.Framføring og rapportIndividuell
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Deltagelse i oppgaveseminar der foreløpig utkast til oppgave presenteres.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK2: Deltakelse på sluttføringseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Masteroppgave OPG1Individuell2semester100 %Intern og eksternAlleStudenten leverer en masteroppgave med et omfang på 27 000–35 000 ord (ca. 70–90 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg.
Vurderinger:
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 27 000–35 000 ord (ca. 70–90 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven skal vise at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Intern sensor er normalt samme person som var opponent på sluttføringsseminaret.

Masteroppgaven kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Calibri (skriftstørrelse 11 pkt.) eller Times New Roman (skriftstørrelse 12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. For informasjon om innlevering av masteroppgaven, se itslearning og kap. 3 i DMMHs studiereglement.
 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

OPG1: Alle

Pensum