Semestre

MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Strategisk leiing i barnehagen
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Leadership in Early Childhood Education and Care
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2016 høst
Eksamenssemester
2016 høst
Emneansvarlig
Kjell Åge Gotvassli

Emneinnhold

I emnet inngår det en inngående drøfting av strategibegrepet knyttet til barnehagen som organisasjon. Både generiske og ressursbaserte strategier vil bli gjennomgått. Videre vil en få en innføring i praktisk strategiarbeid knyttet til barnehagen – fra strategisk analyse til implementering og vedlikehold av strategien. Her vil en også presentere og drøfte ulike verktøy og metoder for strategisk ledelse i barnehagen. Strategibegrepet vil også bli drøftet opp mot den politiske forståelsen av organisasjoner og maktbegrepet knyttet til ledelse i barnehagen.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har inngående kunnskap om begrepene strategi, strategisk ledelse og makt i organisasjoner
  • har avansert kunnskap om generiske strategier og ressursbaserte strategier
  • har inngående kunnskap om sentrale aspekter ved å initiere og lede strategiske prosesser i barnehagen.
  • har innsikt i etiske perspektiver ved ledelse

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan anvende faglig kunnskap om strategisk ledelse i forhold til praktiske problemstillinger i barnehagen
  • kjenner svært godt til og kan bruke ulike metoder og verktøy for strategisk analyse, - planlegging, - implementering og oppfølging i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • har omfattende kompetanse om og forståelse for endringsprosesser i barnehagen og kan håndtere ulike typer motstand mot endring
  • har inngående kompetanse om hvordan en kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor områdene strategisk ledelse og ulike typer makt i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, bruk av ulike case som analyseres ut i fra ulike perspektiv på strategisk ledelse.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Et skriftlig fagnotat individuelt eller i gruppe på maksimum 3 studenter. Fagnotatet skal ta opp ulike sider ved strategisk ledelse i barnehagen. Må være godkjent for å få eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveAnnet
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Et skriftlig fagnotat individuelt eller i gruppe på maksimum 3 studenter. Fagnotatet skal ta opp ulike sider ved strategisk ledelse i barnehagen. Må være godkjent for å få eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Annet

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F