Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehageledelse
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Elin Birgitte Ljunggren
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

I emnet inngår grundig drøfting av strategibegrepet knyttet til barnehagen som organisasjon, dens ulike kontekster (styring, marked mm) og samfunnsoppdrag. Ulike innganger til strategi og strategisk ledelse, slik som generiske og ressursbaserte strategier vil bli gjennomgått. Strategibegrepet vil også bli drøftet opp mot utadrettet ledelse mot barnehagens interessenter og samarbeidspartnere, den politiske forståelsen av organisasjoner og maktbegrepet knyttet til ledelse i barnehagen. Etiske problemstillinger knyttet til strategisk arbeid belyses. Videre gis det en innføring i praktisk strategiarbeid og ledelse sett i lys av stabilitet, endring og kompleksitet – fra strategisk analyse, strategisk prosessarbeid, herunder arbeid med organisasjonsutvikling til implementering og vedlikehold av strategier. Det presenteres og drøftes ulike verktøy og metoder for strategisk ledelse i barnehagen.

Læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har inngående kunnskap om begrepene strategi, strategisk ledelse og makt i organisasjoner
 • har avansert kunnskap om generiske strategier og ressursbaserte strategier
 • har inngående kunnskap om sentrale aspekter ved å initiere og lede strategiske prosesser i barnehagen
 • har innsikt i etiske perspektiver ved ledelse

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan anvende faglig kunnskap om strategisk ledelse i forhold til praktiske problemstillinger i barnehagen
 • kjenner svært godt til og kan bruke ulike metoder og verktøy for strategisk analyse, - planlegging, - implementering og oppfølging i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har omfattende kompetanse om og forståelse for endringsprosesser i barnehagen og kan håndtere ulike typer motstand mot endring
 • har inngående kompetanse om hvordan en kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor områdene strategisk ledelse og ulike typer makt i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning som forelesninger som legger opp til studentdeltakelse og praktisk øving samt arbeidskrav.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
SLE-AK1: Et skriftlig fagnotat individuelt eller i gruppe på maksimum 3 studenter. Fagnotatet skal ta opp ulike sider ved strategisk ledelse i barnehagen. Må være godkjent for å få eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveAnnet

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SLE-AK1: Et skriftlig fagnotat individuelt eller i gruppe på maksimum 3 studenter. Fagnotatet skal ta opp ulike sider ved strategisk ledelse i barnehagen. Må være godkjent for å få eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Annet

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell6timer100 %Intern og eksternAlleOppgaven gis ut kl. 09.00, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 samme dag

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 samme dag
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

HEM1: SLE-AK1