Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehageledelse
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Kristine Warhuus Smeby
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å drøfte ulike vitenskapsteoretiske perspektiver ved å gi en innføring i ulike forskningstilnærminger, og hvilke valg de impliserer. Sentrale aspekter ved kvalitative og kvantitative metoder som utforsker sosiale prosesser relevant for barnehageledelse vil stå sentralt. Studiet tar videre sikte på at studenten skal få øvelse i vitenskapsteoretisk refleksjon omkring ledelsesfaglige problemstillinger, samt evne til å se sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Forskningsetikk utgjør et grunnleggende tema.

Læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har omfattende kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger og forskningsmetoder relevant for barnehageledelse
 • har bred kunnskap om hvordan vitenskapsteoretiske perspektiv og forskningsmetoder ligger til grunn for og kommer til anvendelse for forskning innen barnehageledelse

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • har ferdigheter i å analysere avanserte faglige problemstillinger med utgangspunkt i ulike epistemologier og forskningsmetoder
 • har ferdigheter i å begrunne valg og anvende forskningsmetoder i forhold til problemstillinger knyttet til ledelse i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • kan anvende sin faglighet på en inngående måte til å gjøre kvalifiserte, forskningsetiske og velbegrunnede valg
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, vitenskapsteori og forskningsmetode på en avansert måte

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner, studentrespons og veiledning på tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM1-AK1: Skriftlig fagtekst og muntlig presentasjon for medstudenter og faglærer. Arbeid i gruppe på maks tre personer eller individuelt. Må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Framføring og rapportAnnet

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM1-AK1: Skriftlig fagtekst og muntlig presentasjon for medstudenter og faglærer. Arbeid i gruppe på maks tre personer eller individuelt. Må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Annet

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell27timer100 %Intern og ekstern Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag og leveres innen kl. 12:00 andre dag. Antall ord 3500 +/- 10 %

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader: Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag og leveres innen kl. 12:00 andre dag. Antall ord 3500 +/- 10 %
Hjelpemidler:
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

HEM1: VFM1-AK1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoderTa kontakt med DMMH for info
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info