Semestre

MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar I
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods I
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Anne Beate Reinertsen

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å drøfte ulike vitenskapsteoretiske perspektiver ved gi en innføring i ulike forskningstilnærminger, og hvilke valg de impliserer. Sentrale aspekter ved kvalitativ metode som utforsker menneskelige/sosiale prosesser vil stå sentralt. Tekstanalytisk metode vies også oppmerksomhet. Statistikk og kvantitativ metode vil bli nærmere gjennomgått. Studiet tar videre sikte på at studenten skal få øvelse i faglig refleksjon omkring utvalgte problemstillinger, samt evne til å se sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Forskningsetikk utgjør et grunnleggende tema.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har omfattende kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode, relevant for barnehageledelse
  • har bred kunnskap om hvordan teori og metode kommer til anvendelse, også på nye områder innen barnehageledelse

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • har ferdigheter i å analysere avanserte faglige problemstillinger med utgangspunkt i ulike teorier og metoder
  • har ferdigheter i å anvende teori og metode i forhold til problemstillinger knyttet til ledelse i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • kan anvende sin faglighet på en inngående måte til å gjøre kvalifiserte og velbegrunnede valg
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, teori og metode på en avansert måte og bidra til nytenkning og lede innovasjonsprosesser i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner, studentrespons og individuell veiledning på tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Individuelt skriftlig fagnotat eller i gruppe på maks tre personer og muntlig presentasjon for medstudenter. Må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveAnnet
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Individuelt skriftlig fagnotat eller i gruppe på maks tre personer og muntlig presentasjon for medstudenter. Må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Annet

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager100 %Intern og eksternAlleOmfang/varighet: 48 timer, 2 dager
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang/varighet: 48 timer, 2 dager
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer