MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2022 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehageledelse
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst
  • Emneansvarlig
   Kristine Warhuus Smeby
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å drøfte ulike vitenskapsteoretiske perspektiver ved å gi en innføring i ulike forskningstilnærminger, og hvilke valg de impliserer. Sentrale aspekter ved kvalitativ metode som utforsker menneskelige/sosiale prosesser vil stå sentralt. Tekstanalytisk metode vies også oppmerksomhet. Statistikk og kvantitativ metode vil bli nærmere gjennomgått: Gjennomgang av ulike verktøy for gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser.  Studiet tar videre sikte på at studenten skal få øvelse i faglig refleksjon omkring utvalgte problemstillinger, samt evne til å se sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Forskningsetikk utgjør et grunnleggende tema.

Læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har omfattende kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode, relevant for barnehageledelse
 • har bred kunnskap om hvordan teori og metode kommer til anvendelse, også på nye områder innen barnehageledelse

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • har ferdigheter i å analysere avanserte faglige problemstillinger med utgangspunkt i ulike teorier og metoder
 • har ferdigheter i å anvende teori og metode i forhold til problemstillinger knyttet til ledelse i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • kan anvende sin faglighet på en inngående måte til å gjøre kvalifiserte og velbegrunnede valg
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, teori og metode på en avansert måte og bidra til nytenkning og lede innovasjonsprosesser i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner, studentrespons og individuell veiledning på tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM1-AK1: Individuelt skriftlig fagnotat eller i gruppe på maks tre personer og muntlig presentasjon for medstudenter. Må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Framføring og rapportAnnet

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM1-AK1: Individuelt skriftlig fagnotat eller i gruppe på maks tre personer og muntlig presentasjon for medstudenter. Må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Annet

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEKIndividuell6timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoderTa kontakt med DMMH for info
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info