Semestre

MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar I
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods I
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Gry Mette Dalseng Haugen

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å drøfte ulike vitenskapsteoretiske perspektiver ved å gi en innføring i ulike forskningstilnærminger, og hvilke valg de impliserer. Sentrale aspekter ved kvalitativ metode som utforsker menneskelige/sosiale prosesser vil stå sentralt. Tekstanalytisk metode vies også oppmerksomhet. Statistikk og kvantitativ metode vil bli nærmere gjennomgått: Gjennomgang av ulike verktøy for gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser.  Studiet tar videre sikte på at studenten skal få øvelse i faglig refleksjon omkring utvalgte problemstillinger, samt evne til å se sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Forskningsetikk utgjør et grunnleggende tema.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har omfattende kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode, relevant for barnehageledelse
  • har bred kunnskap om hvordan teori og metode kommer til anvendelse, også på nye områder innen barnehageledelse

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • har ferdigheter i å analysere avanserte faglige problemstillinger med utgangspunkt i ulike teorier og metoder
  • har ferdigheter i å anvende teori og metode i forhold til problemstillinger knyttet til ledelse i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • kan anvende sin faglighet på en inngående måte til å gjøre kvalifiserte og velbegrunnede valg
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, teori og metode på en avansert måte og bidra til nytenkning og lede innovasjonsprosesser i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner, studentrespons og individuell veiledning på tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM1-AK1: Individuelt skriftlig fagnotat eller i gruppe på maks tre personer og muntlig presentasjon for medstudenter. Må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Framføring og rapportAnnet
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM1-AK1: Individuelt skriftlig fagnotat eller i gruppe på maks tre personer og muntlig presentasjon for medstudenter. Må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Annet

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager100 %Intern og eksternAlleOppgaven gis ut kl. 15.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 15.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019

Fekjær, S. B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske (100 s.).

Gulløv, E. & Højlund, S. (2003). Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning. København: Gyldendal. Kap 1 og 2. (40 s.).

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste: Personvernombudet for forskning. Avsnittet ´Forskere og studenter´ i venstre marg. http://www.nsd.uib.no/personvern/index.html (ca. 20 s.).

Jackson,A.Y. & Mazzei, L.A. (2012). Thinking with theory in qualitative research: viewing data across multiple perspectives. London; New York, NY.: Routledge. (150 sider).

Law, J. (2004). After Method:  Mess in social science research. London and New York: Routledge. (200 s.).

Reinertsen, A.B. &  Flatås, B. (2017). Ledelse og Poesi; Affektive perspektiver på pedagogiske praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. (ca 240 s.).

Ringdal, K. (2013): Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1, 2, 4, 5, 9, 13 og 14. (161 s.).

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (ca 200 s.).

Tjora, A. (2012). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2.utg eller senere). Oslo: Gyldendal Akademiske. (ca 200 sider).

Totalt ca 1350 sider.

 

Interessant lesing:

Lather, P. (2007). Getting lost. Albany N.Y.: Suny Press. (180 sider).

Lens Taguchi, H. (2010). Bortenfor skillet mellom teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.