Semestre

MLVFM5020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder II

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar II
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods II
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 høst
Eksamenssemester
2021 høst
Emneansvarlig
Gry Mette Dalseng Haugen
Forkunnskapskrav - emner
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I

Emneinnhold

Emnet gir en fordypning i utvalgte forskningsmetoder.  Emnet tar opp ulike innfallsvinkler til tolkning og analyse av data, og presentasjon av funn. Integrert i emnet er et prosjektutviklingsseminar hvor man starter arbeidet med prosjektskissen for masteroppgaven. Prosjektskissen er fagets arbeidskrav. Dette ses videre i sammenheng med eksamensformen på emnet som er en semesteroppgave. Denne semesteroppgaven skal arbeides med som en del av forberedelsene til masteroppgavens vitenskapsteori- og metodedel. Skriveprosessen starter tidlig i høstsemesteret. 

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har inngående kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan utøve kritisk refleksjon på en omfattende måte omkring kravene til vitenskapelighet
  • kan velge ut og bruke ulike metoder i eget forskningsdesign ut i fra krav til vitenskapelighet

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • kan på en omfattende måte vurdere kritisk og kvalitetssikre egen og andres forskning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning på arbeidskrav og semesteroppgave.

Det inngår obligatorisk prosjektutviklingskurs i studiet. Dette for å komme raskest mulig igang med arbeidet med selve masteroppgaven. Veiledere til masteroppgaven tildeles etterhvert som studenten begynner å velge tema og innfallsvinkel til eget prosjekt. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM2-AK1: Individuell prosjektskisse med beskrivelse av valg av tema, metode, teori og tidsplan for masteroppgaven. Prosjektskissen må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM2-AK1: Individuell prosjektskisse med beskrivelse av valg av tema, metode, teori og tidsplan for masteroppgaven. Prosjektskissen må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleIndividuell skriftlig semesteroppgave. Omfang/varighet: Hele semesteret med innlevering på nærmere bestemt dato.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Individuell skriftlig semesteroppgave. Omfang/varighet: Hele semesteret med innlevering på nærmere bestemt dato.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum