MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Karianne Franck
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Tidligere bestått emne MSKSR4020 tilsvarer MSKSR4021 som forkunnskapskrav.

Godkjent av

Marit Pettersen og Karianne Franck

Forkunnskapskrav - emner

MSSPF4000
MSSRO4010
MSKSR4021

Emneinnhold

I dette emnet presenteres og drøftes ulike teorier om inkludering som intensjon og praksis. Sentralt i emnet er også rådgivning og samarbeid knyttet til spesialpedagogisk arbeid. Tidlig innsats for barn og familier fordrer samarbeid med barnets foreldre/foresatte og andre. Studentene vil blant annet utfordres til å prøve ut rådgiving gjennom praktiske øvelser. Gjennom undervisning utfordres studentene til å kritisk reflektere over dilemma og spenninger i det spesialpedagogiske fagfeltet og spesialpedagog som profesjon. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • inngående innsikt i systemteoretiske perspektiv med særskilt fokus på det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • avansert kunnskap om inkludering som intensjon, teoretisk begrep og praksis
 • grundig kunnskap om teoretiske referanserammer for rådgivning og samarbeid
 • omfattende kunnskap om hvordan rådgivning og samarbeid kan bidra til helhetlige og koordinerte tjenester
 • inngående kunnskap om spesialpedagog som profesjon

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere inkludering som intensjon og praksis
 • anvende sine kunnskaper til å gjennomføre rådgivningssamtaler på en selvstendig og reflektert måte
 • vise høy grad av bevissthet om egen rolle som spesialpedagog både faglig, etisk og relasjonelt

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan forholde seg kritisk og analytisk til inkludering som intensjon og relatert til praksis
 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i rådgivning
 • viser i stor grad evne til etisk refleksjon i spesialpedagogisk arbeid
 • kan analysere og reflektere over spesialpedagog som profesjon generelt og ivareta egen profesjonsutvikling spesielt

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, rollespill, gjennomføring av semesteroppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
IST-AK3: Deltagelse i veiledningsgrupper knyttet til semesteroppgaveDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe, med individuell vurdering
IST-AK2: Deltagelse på artikkelseminarDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:IST-AK3: Deltagelse i veiledningsgrupper knyttet til semesteroppgave
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:IST-AK2: Deltagelse på artikkelseminar
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPGIndividuell1semester100%Intern og eksternAlleIndividuell semesteroppgave med selvvalgt tema fra ett av emnene MSSPF4000, MSSRO4010 eller MSKSR4020, knyttet til emne MSIST4030 Omfang: 3600-4000 ord

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100%
Merknader:Individuell semesteroppgave med selvvalgt tema fra ett av emnene MSSPF4000, MSSRO4010 eller MSKSR4020, knyttet til emne MSIST4030 Omfang: 3600-4000 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG: IST-AK3, IST-AK2 og OBLTS

 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vanskerTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vanskerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info