Semestre

MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Individ- og systemretta tiltak i eit inkluderande perspektiv
Kursnavn på engelsk: 
Individual and System Oriented Measures in an Inclusive Perspective
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Ingvild Åmot
Karianne Franck
Forkunnskapskrav - emner
MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt
MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst
MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

Emneinnhold

I dette emnet presenteres og drøftes ulike teorier om inkludering, rådgivning og samarbeid knyttet til spesialpedagogisk arbeid. Tidlig innsats for barn og familier fordrer samarbeid med barnets foreldre/foresatte og andre. Studentene vil blant annet utfordres til å prøve ut rådgiving gjennom praktiske øvelser. Gjennom undervisning forankres profesjonsbegrepet teoretisk og spesialpedagog som profesjon analyseres i lys av forskning. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om systemteori med særskilt fokus på det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • inngående innsikt i inkludering som intensjon, teoretisk begrep og praksis
 • grundig kunnskap om teoretiske referanserammer for rådgivning og samarbeid
 • omfattende kunnskap om hvordan rådgivning og samarbeid kan bidra til helhetlige og koordinerte tjenester
 • inngående kunnskap om spesialpedagog som profesjon

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere inkludering som intensjon og praksis
 • anvende sine kunnskaper til å gjennomføre rådgivningssamtaler på en selvstendig og reflektert måte
 • vise høy grad av bevissthet om egen rolle som spesialpedagog både faglig, etisk og relasjonelt
 • gjennomføre en undersøkelse med bruk av kvalitativ forskningsmetode

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan forholde seg kritisk og analytisk til inkludering som intensjon og relatert til praksis
 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i rådgivning
 • viser i stor grad evne til etisk refleksjon i spesialpedagogisk arbeid
 • kan analysere og reflektere over spesialpedagog som profesjon generelt og ivareta egen profesjonsutvikling spesielt

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, rollespill, gjennomføring av prosjektoppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
IST-AK1: Muntlig presentasjon av utkast til semesteroppgave i gruppe under prosjektseminar, og obligatorisk tilstedeværelse under alle fremleggFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:IST-AK1: Muntlig presentasjon av utkast til semesteroppgave i gruppe under prosjektseminar, og obligatorisk tilstedeværelse under alle fremlegg
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Gruppe1semester40 %Intern og eksternAlleSemesteroppgave i gruppe med selvvalgt tema fra ett av emnene MSSPF4000, MSSRO4010 eller MSKSR4020, knyttet til emne MSIST4030 Omfang: 20 sider +/- 10 %
Muntlig eksamen MUN1Individuell30minutter60 %Intern og eksternIngenIndividuell muntlig eksaminering på bakgrunn av semesteroppgave og uttrekksoppgave på tema fra emne MSIST4030 (totalt 30 minutter)
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:Semesteroppgave i gruppe med selvvalgt tema fra ett av emnene MSSPF4000, MSSRO4010 eller MSKSR4020, knyttet til emne MSIST4030 Omfang: 20 sider +/- 10 %
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:60 %
Merknader:Individuell muntlig eksaminering på bakgrunn av semesteroppgave og uttrekksoppgave på tema fra emne MSIST4030 (totalt 30 minutter)
Hjelpemidler:Ingen
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: IST-AK1, OBLTS

OPG1 må være bestått for å få adgang til MUN1.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019.

Med forbehold om endringer

Arnesen, A.-L. (2017). Inkludering: perspektiver i barnehagefaglige praksiser (2. utg. red.). Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 10 og 11) (34 sider).

*Arnesen, A.-L., & Simonsen, E. (2011). Spesialpedagogikk-merkevare i epistemisk drift? Refleksjoner i et barnehageperspektiv. Norsk pedagogisk Tidsskift, 02, 115-128. (14 s.)

**Barron, K. (2015). Social inclusion as a Theoretical Concept and a Social Practice. I R. Traustadottir, B. Ytterhus, S.T.  Egilson & B. Berg (red.), Childhood and Disability in the Nordic Countries. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan. (16 s)

*Biesta, G. (2015). What is education for? On good education, teacher judgement, and educational professionalism. European Journal of Education, 50(1), s. 75-87. (13 s.)

*Connors, C., & Stalker, K. (2007). Children’s experiences of disability: Pointers to a social model of childhood disability. Disability & Society, 22(1), 19-33. (14 s.)

*Evensen, K. V., Ytterhus, B., & Standal, Ø. F. (2017). “He is not crying for real”: severe, multiple disabilities and embodied constraint in two special-needs education units. Society, Health & Vulnerability, 8(1). s.1- 10 (10 s.) 1387474. doi:10.1080/20021518.2017.1387474

*Fisher, P., & Goodley, D. (2007). The linear medical model of disability: Mothers of disabled babies resist with counter‐narratives. Sociology of health & illness, 29(1), s. 66-81. (15 s.)

**Franck, K. (akseptert for publikasjon). A continuum deconstructed. Exploring how day-care staff’s discursive practices construct children as possibly impaired. Scandinavian journal of disability research. (20 s.) 

**Gamst, K. T. (2011). Profesjonelle barnesamtaler: å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 1) (30 s.)

Groven, B. (2013). Spesialpedagogen i endringstider. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 12, s.158-180) (22 s.).

Grue, L. (2016). Normalitet. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 1, 4 og 5) (81 s.)

**Hillesøy, S. (2016). The Contribution of Support Teachers in Facilitating Children’s Peer  Interactions. International Journal of Early Childhood, 48(1), s. 95-109. (15 s.)

Hausstätter, R. S., & Reindal, S. M. (2016). Spesialpedagogikk : fagidentitet og samfunnsnytte. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (kap. 3, 9, 10 og 11) (61 s.)

Molander, A., & Terum, L. I. (2008). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 3, 9 og 10) (46 s.)

*Natland, S., & Malmberg-Heimonen, I. (2016). Familieråd–frigjørende sosialt arbeid innenfor en manualbasert modell? Tidsskrift for velferdsforskning, 19(01), 44-61. (17 s.)

Nilholm, C. (2016). Var blev ni av ljuva drömmar? -om inkludering som utopi. I M. Elmgren, M. Folke-Fichtelius, S. Hallsén, H. Román, W. Wermke, & E. Forsberg (red.), Att ta utbildningens komplexitet på allvar: En vänskrift till Eva Forsberg. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. (s. 299- 310) (11 s.) Lastet ned fra: http://forskning.edu.uu.se/step/pub/21%20Var%20blev%20ni%20av%20ljuva%20drommar.pdf

*Nørgaard, B. (2005). Axel Honneth og en teori om anerkendelse. Tidsskrift for socialpædagogik, 16, s. 63-70. (13 s.)

Olsvold, A. (2014). "Jeg er som vanlig" - Barns fortellinger om ADHD. Tidsskrift for Norsk psykologiforening, 51(9), 698-707. (9 s.) Lastet ned fra: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=427523&a=3

*Pedersen, K. (2008). Inkluderende pedagogikk i barnehagen–et samarbeidsprosjekt. Norsk pedagogisk tidsskrift, 5, s. 376-387. (11 s.)

*Pihlaja, P. M., & Holst, T. K. (2013). How reflective are teachers? A study of kindergarten teachers' and special teachers' levels of reflection in day care. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(2), 182-198. (16 s.)

**Qvortrup, L. (2012) Inklusion – en definition. I L. Qvortrup & T. Næsby Er du med? (Seriehæfte, nr. 5) – om inklusion i dagtilbud og skole, s.5 - 16. Aalborg: UCN Forskning og udvikling. (10 s.)

Skoglund, R. I., & Åmot, I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 1, 2, 3, 4, 5 og 9) (131 s.)

*Solli, K. A. (2010). Inkludering og spesialpedagogiske tiltak–motsetninger eller to sider av samme sak. Tidsskriftet FOU i praksis, 4(1), 27-45. (18 s.)

*Sommer, D., Pramling Samuelsson, I., & Hundeide, K. (2013). Early childhood care and education: a child perspective paradigm. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4), 459-475. (16 s.)

*Thornton, C., & Underwood, K. (2013). Conceptualisations of disability and inclusion: Perspectives of educators of young children. Early Years, 33(1), 59-73. (14 s.)

Tveit, A.D, Kovač , V. B. & Cameron, D. L. (2012) “Ja takk, begge deler” PPTs individ- og  systemrettede arbeid i barnehagen. Spesialpedagogikk, 04. (21 s.). Lastet ned fra: https://utdanningsforskning.no/artikler/ja-takk-begge-deler-ppts-individ--og-systemrettede-arbeid-i-barnehagen/

*Tøssebro, J. (2004). Introduction to the special issue: Understanding disability. Scandinavian Journal of Disability Research, 6(4), s. 3-7. (5 s.)

Tøssebro, J., & Wendelborg, C. (2014). Oppvekst med funksjonshemming: familie, livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal akademisk. (kap. 1, 5, 7 og 8) (81 s.)

*Vislie, L. (2004). Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten. Utbildning och demokrati, 13(2), 13-44. (31 s.)

Vogt, A. (2016). Rådgivning i skole og barnehage : mange muligheter for hjelp til barn og unge. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (kap. 1, 7, 9 og 12) (173 s.)

*Webster, A. A., & Carter, M. (2007). Social relationships and friendships of children with developmental disabilities: Implications for inclusive settings. A systematic review. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 32(3), 200-213. (13 s.)

**Ytterhus B., Egilson, S.T, Traustadottir, R., & Berg, B. (2015) Perspectives on Childhood and Disability. I Traustadottir, R., Ytterhus, B., Egilson, S.T. & Berg, B. (red.) Childhood and Disability in the Nordic Countries. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan. (19 s.)

*Østvik, J., Ytterhus, B., & Balandin, S. (2016). Friendship between children using augmentative and alternative communication and peers: A systematic literature review. Journal of Intellectual & Developmental Disability, s. 1-13. (13 s.)

*Åmot, I., & Ytterhus, B. (2014). ‘Talking bodies’ Power and counter-power between children and adults in day care. Childhood, 21(2), s. 260-273. (13 s.)

**Åmot, I. (2015). Realisering av rett til medvirkning og rett til spesialpedagogisk hjelp: muligheter, begrensninger og dilemmaer diskutert i lys av eksempler fra praksiser i norske barnehager. Barn, 33(2), 91-105. (14 s.)

**Åmot, I. (2018). Barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. Om bruk av grupper i en inkluderende praksis. (kap. 7, s. 123- 141)  I S. Østrem (red.), Barnehagen som institusjon. Oslo: Cappelen Damm. (18 s.)

Totalt antall sider pensum 1100

*Artikler som ligger tilgjengelig via DMMH sitt nettverk.

**Kompendium BOLK