Semestre

MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Individ- og systemretta tiltak i eit inkluderande perspektiv
Kursnavn på engelsk: 
Individual and System Oriented Measures in an Inclusive Perspective
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Ingvild Åmot
Karianne Franck
Forkunnskapskrav - emner
MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt
MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst
MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

Emneinnhold

I dette emnet presenteres og drøftes ulike teorier om inkludering, rådgivning og samarbeid knyttet til spesialpedagogisk arbeid. Tidlig innsats for barn og familier fordrer samarbeid med barnets foreldre/foresatte og andre. Studentene vil blant annet utfordres til å prøve ut rådgiving gjennom praktiske øvelser. Gjennom undervisning forankres profesjonsbegrepet teoretisk og spesialpedagog som profesjon analyseres i lys av forskning. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • inngående innsikt i systemteori med særskilt fokus på det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • avansert kunnskap om inkludering som intensjon, teoretisk begrep og praksis
 • grundig kunnskap om teoretiske referanserammer for rådgivning og samarbeid
 • omfattende kunnskap om hvordan rådgivning og samarbeid kan bidra til helhetlige og koordinerte tjenester
 • inngående kunnskap om spesialpedagog som profesjon

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere inkludering som intensjon og praksis
 • anvende sine kunnskaper til å gjennomføre rådgivningssamtaler på en selvstendig og reflektert måte
 • vise høy grad av bevissthet om egen rolle som spesialpedagog både faglig, etisk og relasjonelt

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan forholde seg kritisk og analytisk til inkludering som intensjon og relatert til praksis
 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i rådgivning
 • viser i stor grad evne til etisk refleksjon i spesialpedagogisk arbeid
 • kan analysere og reflektere over spesialpedagog som profesjon generelt og ivareta egen profesjonsutvikling spesielt

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, rollespill, gjennomføring av prosjektoppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
IST-AK1: Muntlig presentasjon av utkast til semesteroppgave i gruppe under prosjektseminar, og obligatorisk tilstedeværelse under alle fremleggFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:IST-AK1: Muntlig presentasjon av utkast til semesteroppgave i gruppe under prosjektseminar, og obligatorisk tilstedeværelse under alle fremlegg
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Gruppe1semester40 %Intern og eksternAlleSemesteroppgave i gruppe med selvvalgt tema fra ett av emnene MSSPF4000, MSSRO4010 eller MSKSR4020, knyttet til emne MSIST4030 Omfang: 7200 ord (18 sider).
Muntlig eksamen MUN1Individuell30minutter60 %Intern og eksternIngenIndividuell muntlig eksaminering på bakgrunn av semesteroppgave og uttrekksoppgave på tema fra emne MSIST4030 (totalt 30 minutter)
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:Semesteroppgave i gruppe med selvvalgt tema fra ett av emnene MSSPF4000, MSSRO4010 eller MSKSR4020, knyttet til emne MSIST4030 Omfang: 7200 ord (18 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:60 %
Merknader:Individuell muntlig eksaminering på bakgrunn av semesteroppgave og uttrekksoppgave på tema fra emne MSIST4030 (totalt 30 minutter)
Hjelpemidler:Ingen
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: IST-AK1
 • MUN1: OBLTS

OPG1 må også være bestått for å få adgang til MUN1.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-20