Semestre

MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Individ- og systemretta tiltak i eit inkluderande perspektiv
Kursnavn på engelsk: 
Individual and System Oriented Measures in an Inclusive Perspective
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Ingvild Åmot
Kari Mæland Strømsøe
Forkunnskapskrav
Tidligere bestått emne MSKSR4020 tilsvarer MSKSR4021 som forkunnskapskrav.
Forkunnskapskrav - emner
MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt
MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst
MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

Emneinnhold

I dette emnet presenteres og drøftes ulike teorier om inkludering, rådgivning og samarbeid knyttet til spesialpedagogisk arbeid. Tidlig innsats for barn og familier fordrer samarbeid med barnets foreldre/foresatte og andre. Studentene vil blant annet utfordres til å prøve ut rådgiving gjennom praktiske øvelser. Gjennom undervisning forankres profesjonsbegrepet teoretisk og spesialpedagog som profesjon analyseres i lys av forskning. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • inngående innsikt i systemteori med særskilt fokus på det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • avansert kunnskap om inkludering som intensjon, teoretisk begrep og praksis
 • grundig kunnskap om teoretiske referanserammer for rådgivning og samarbeid
 • omfattende kunnskap om hvordan rådgivning og samarbeid kan bidra til helhetlige og koordinerte tjenester
 • inngående kunnskap om spesialpedagog som profesjon

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere inkludering som intensjon og praksis
 • anvende sine kunnskaper til å gjennomføre rådgivningssamtaler på en selvstendig og reflektert måte
 • vise høy grad av bevissthet om egen rolle som spesialpedagog både faglig, etisk og relasjonelt

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan forholde seg kritisk og analytisk til inkludering som intensjon og relatert til praksis
 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i rådgivning
 • viser i stor grad evne til etisk refleksjon i spesialpedagogisk arbeid
 • kan analysere og reflektere over spesialpedagog som profesjon generelt og ivareta egen profesjonsutvikling spesielt

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, rollespill, gjennomføring av prosjektoppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
IST-AK1: Muntlig presentasjon av utkast til semesteroppgave i gruppe under prosjektseminar, og obligatorisk tilstedeværelse under alle fremleggFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
IST-AK2: Deltagelse på artikkelseminarDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
OBLTS: 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:IST-AK1: Muntlig presentasjon av utkast til semesteroppgave i gruppe under prosjektseminar, og obligatorisk tilstedeværelse under alle fremlegg
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:IST-AK2: Deltagelse på artikkelseminar
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Gruppe1semester40 %Intern og eksternAlleSemesteroppgave i gruppe med selvvalgt tema fra ett av emnene MSSPF4000, MSSRO4010 eller MSKSR4020, knyttet til emne MSIST4030 Omfang: 7200 ord (18 sider).
Muntlig eksamen MUN1Individuell30minutter60 %Intern og eksternIngenIndividuell muntlig eksaminering på bakgrunn av semesteroppgave og uttrekksoppgave på tema fra emne MSIST4030 (totalt 30 minutter)
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:Semesteroppgave i gruppe med selvvalgt tema fra ett av emnene MSSPF4000, MSSRO4010 eller MSKSR4020, knyttet til emne MSIST4030 Omfang: 7200 ord (18 sider).
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:60 %
Merknader:Individuell muntlig eksaminering på bakgrunn av semesteroppgave og uttrekksoppgave på tema fra emne MSIST4030 (totalt 30 minutter)
Hjelpemidler:Ingen
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: IST-AK1
 • MUN1: IST-AK2 og OBLTS

OPG1 må også være bestått for å få adgang til MUN1.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vanskerTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vanskerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum