Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2020 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2020 høst
  • Emneansvarlig
   Else Johansen Lyngseth
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Å erverve språklig kompetanse er sentralt i barns liv. Under dette emnet formidles teoretisk forankring av språkutvikling, språk- og kommunikasjonsvansker og språkkartlegging, observasjon, bruk av kartleggingsverktøy og tester og språkstimulerende tiltak. Videre vektlegges språkets betydning både for utvikling av lese- og skriveferdigheter og som forebygging av lese- og skrivevansker. Dilemma og kritiske innvendinger knyttet til kartlegging inngår både i undervisning og arbeidskrav. Teoretisk kunnskap om relasjonskompetanse inngår i undervisning. Refleksjon over egen relasjonskompetanse i praksis inngår som arbeidskrav.  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om teoretiske referanserammer for språkutvikling og språkstimulering
 • inngående innsikt i hvordan språkvansker kan komme til uttrykk i kommunikasjon
 • inngående kunnskap om forebygging av lese- og skrivevansker
 • grundig kunnskap om ulike teoretiske innganger til observasjon, kartlegging og testing
 • omfattende kunnskap om relasjonskompetanse som teoretisk begrep

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • anvende sine kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barn med språk- og kommunikasjonsvansker på individ- og systemnivå
 • anvende og analysere relevante kartleggingsverktøy på individ- og systemnivå på en kunnskapsbasert og selvstendig måte
 • vise omfattende evne til å reflektere over egen relasjonskompetanse

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i forhold til språk- og kommunikasjonsvansker
 • viser evne til etisk refleksjon over bruk av kartleggingsverktøy
 • kan analysere og reflektere over relevante språkstimulerende tiltak for enkeltbarn i barnehagen og hjemme
 • kan reflektere over egen relasjonskompetanse

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis og språkkartlegging. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSR-AK1: 50 t veiledet praksis (100 % tilstedeværelse) Praktisk arbeidIndividuell
KSR-AK2: Praksisrapport med refleksjonRapport/refleksjonsskrivIndividuell
KSR-AK3: Individuell rapport fra språkkartlegging Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK1: 50 t veiledet praksis (100 % tilstedeværelse)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK2: Praksisrapport med refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK3: Individuell rapport fra språkkartlegging
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamen MUN1Gruppe50minutter100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:50
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæringTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vanskerTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vanskerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæring
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info