Semestre

MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
Kursnavn på engelsk: 
Communication, Language Stimulation and Relational Competence
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Else Johansen Lyngseth

Emneinnhold

Å erverve språklig kompetanse er sentralt i barns liv. Under dette emnet formidles teoretisk forankring av språkutvikling, språk- og kommunikasjonsvansker og språkkartlegging, observasjon, bruk av kartleggingsverktøy og tester og språkstimulerende tiltak. Videre vektlegges språkets betydning både for utvikling av lese- og skriveferdigheter og som forebygging av lese- og skrivevansker. Dilemma og kritiske innvendinger knyttet til kartlegging inngår både i undervisning og arbeidskrav. Teoretisk kunnskap om relasjonskompetanse inngår i undervisning. Refleksjon over egen relasjonskompetanse i praksis inngår som arbeidskrav.  

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om teoretiske referanserammer for språkutvikling og språkstimulering
 • inngående innsikt i hvordan språkvansker kan komme til uttrykk i kommunikasjon
 • inngående kunnskap om forebygging av lese- og skrivevansker
 • grundig kunnskap om ulike teoretiske innganger til observasjon, kartlegging og testing
 • omfattende kunnskap om relasjonskompetanse som teoretisk begrep

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • anvende sine kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barn med språk- og kommunikasjonsvansker på individ- og systemnivå
 • anvende og analysere relevante kartleggingsverktøy på individ- og systemnivå på en kunnskapsbasert og selvstendig måte
 • vise omfattende evne til å reflektere over egen relasjonskompetanse

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i forhold til språk- og kommunikasjonsvansker
 • viser evne til etisk refleksjon over bruk av kartleggingsverktøy
 • kan analysere og reflektere over relevante språkstimulerende tiltak for enkeltbarn i barnehagen og hjemme
 • kan reflektere over egen relasjonskompetanse

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis og språkkartlegging. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSR-AK1: 55 t veiledet praksis (100 % tilstedeværelse) Praktisk arbeidIndividuell
KSR-AK2: Praksisrapport med et refleksjonsnotat fra praksisRapport/refleksjonsskrivIndividuell
KSR-AK3: Individuell rapport fra språkkartlegging Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK1: 55 t veiledet praksis (100 % tilstedeværelse)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK2: Praksisrapport med et refleksjonsnotat fra praksis
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK3: Individuell rapport fra språkkartlegging
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamen MUN1Gruppe50minutter100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:50
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019.

Pensum MSKSR4020

Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse.

 

Pensumlista er på 1375 sider felles pensum. Studentene vil også få forslag om supplerende litteratur i løpet av studieåret. I tillegg til oppgitt litteratur følger ca. 100 sider selvvalgt pensum knyttet til praksisrapporten. Det tas forbehold om justeringer og endringer i pensum.

 

Bjerkan, K. M. & Kristoffersen, K. E. (2005). Fonetikk. I K. E. Kristoffersen, H. G. Simonsen & A. Sveen (red.), Språk En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. (30 sider)

Bjerkan, K. M. (2005). Fonologi. I K. E. Kristoffersen, H. G. Simonsen & A. Sveen (red.), Språk En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. (21 sider)

Cejka, D. (2016) Hvordan lærer barn språk? Og hvordan kan vi best støtte dem i det? I Y. Bakken & V. Solbue (red.), Mangfold i barnehagen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?  Bergen: Fagbokforlaget (14 sider)

Egeberg, E. (2016). Minoritetsspråk og flerspråklighet: en håndbok i utredning og vurdering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ( Kap. 6, 7 og 11) (47 sider)

**Essahli Vik, N.  (2017). Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen- fra kontrovers til kompromiss?I www.nordiskbarnehageforskning.no  Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, VOL 14 (10), p. 1- 16, published 10th of July 2017. (12 sider)

Groven, B. (2013). Spesialpedagogen i endringstider. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 2, 3, 4 og 12) (51 sider)

Grøver, V. (2018). Å lære språk i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm AS. (kap. 2 og 3) (36 sider)

Hagtvedt, B. (2004). Språkstimulering. Tale og skrift i førskolealder. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11) (300 sider)

Hagtvedt, B. & Horn, E. (2012). Tidlig forebyggende innsats med fokus på språket. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 563-587) (24 sider)

**Hillesøy, s., Johansson, E. & Ohna, S. E. (2014). Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, VOL. 7, nr. 4, p. 1- 21. (18 sider)

Hjelmervik, E. (2014). Det hørselshemmede barnet. Kommunikasjon og språk- tilrettelegging i barnehagen. I B. I.B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (15 sider)

Hoflundsengen, H., Bøyum, S., Engesæter, M., Sønsthagen, A.G., (2016). Språkstimulering for flerspråklige barn i barnehagen. I: Y. Bakken & V. Solbue (red.), Mangfold i barnehagen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?  (18 Sider)

*Husby, O. (2018). Tidlig språklæring- førstespråk og andrespråk. I S. Kibsgaard (Red.), Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (14 sider)

Hvidsten, B. I. B. (2014). Relasjonelle vansker: Hvordan kan du som barnehagelærer fremme barns relasjonskompetanse? I B. I. B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: fagbokforlaget. (10 sider)

Høien, T. & Lundberg, I. (2012). Dysleksi. Fra teori til praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap. 1 og kap.4. Deler av kap. 8 s. 243- 290) 94 sider.

*Janitz, E. (2010). Å utvikle språket er å utvikle tankens byggeklosser. Samtalen som inngangsbillett til læring – også for barn som strever med språktilegnelsen. Spesialpedagogikk 10/10 (s. 22-29.) Oslo: Utdanningsforbundet. (7 sider)

*Kulset, N. (2018). Språk via sang. I S. Kibsgaard (Red.), Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (12 sider)

*Lind, M., Uri, H., Moen, I. & Bjerkan, K. M. (2000). Ord som ikke vil. Innføring i språkpatologi. Oslo: Novus forlag. (s. 42-91) (49 sider)

* Lyngseth, E. J. (2008). Erfaringer med bruk av TRAS i barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr 5, 2008 (s. 352- 363) (11 sider)

**Lyngseth, E.J. (2010). Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS- observasjoner i barnehagen. I www.nordiskbarnehageforskning.no  VOL 3, NR 3, SID 219- 225. Kompendium. (10 sider)

Lyngseth, E. J. & Andresen, G. H. (2017). Språkstimulering med alternativ og supplerende kommunikasjon i tidlig alder for barn med nedsatt funksjonsevne. I E. J.  Lyngseth & B. Mørland (red), Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. (14 sider)

Lyster, S. A. H. & Frost, J. (2012). Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag. Forebygging av vansker og tiltak for elever med spesielle behov. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 341-365) (24 sider)

Lyster, S.A.H. (2014). Språk- og talevansker hos barnehagebarnet – et avhjelpende og forebyggende perspektiv. I B. I. B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (21 sider)

Nordtvedt, G.A. og Vogt, G.O. (2012). Når matematikk blir vanskelig – matematikkvansker i elev- og undervisningsperspektiv. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 370-384) (14 sider)

Næss, A.K.B. (2015). God kommunikasjon med ASK- brukere. I A.K.B. Næss & A. V. Karlsen (red.), God kommunikasjon med ASK- brukere. Bergen: Fagbokforlaget. (31 sider)

Ofte, S. O. (2014). APD. En skjult hørselsvanske? I B. I. B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (10 sider)

Rasmussen, T. D. (2015). ASK- brukeren som en interessant person og kommunikasjonspartner: et foreldreperspektiv. . I A.K.B. Næss & A. V. Karlsen (red.), God kommunikasjon med ASK- brukere. Bergen: Fagbokforlaget. (18 sider)

Rye, H. (2007). Barn med spesielle behov. Et relasjonsorientert perspektiv. Oslo: Gyldendal akademisk. (s. 15 - 111) (96 sider)

Rygvold, A. L. (2012). Språkvansker hos barn. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk (s. 323-337) (14 sider)

*Rygvold, A.L. & Klem, M. (2016). Spesifikke språkvansker – en begrepsavklaring. Norsk Tidsskrift for Logopedi, 18-21, 1 (4 sider)

Røkenes, O.H. & Hansen, P.H. (2012). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 3, 4, 5 og 6) (138 sider)

Stensæth, K., Wold, E. & Mjelve, H. (2012). Trygge barn som utfolder seg: De estetiske fagenes funksjon i spesialpedagogisk arbeid. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm. (kap. 15 ) (15 sider)

Sørensen, K., Godtfredsen, M., Modahl, M. & Lerdal, B. (2011). Egenledelse i lek og læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (126 sider)

Sandvik, M. (2014). Flerspråklige barn i barnehagen. I  B. I. B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: fagbokforlaget. (15 sider)

*Vogt, A. (2014). Kartlegging- fremgangsmåter og verktøy. I V. D. Nilsen (red.), Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (10 sider)

Wilhelmsen, G.B. (2014). Syn eller forstyrret syn? ? I B. I. B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: fagbokforlaget. (18 sider)

Åmot, I. (2017). Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet. I E. J.  Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Akademisk. (14 sider)

 

* Tilgjenelig i kompendium

** Tilgjenelig på internett