Semestre

MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
Kursnavn på engelsk: 
Communication, Language Stimulation and Relational Competence
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Else Johansen Lyngseth

Emneinnhold

Å erverve språklig kompetanse er sentralt i barns liv. Under dette emnet formidles teoretisk forankring av språkutvikling, språk- og kommunikasjonsvansker og språkkartlegging, observasjon, bruk av kartleggingsverktøy og tester og språkstimulerende tiltak. Videre vektlegges språkets betydning både for utvikling av lese- og skriveferdigheter og som forebygging av lese- og skrivevansker. Dilemma og kritiske innvendinger knyttet til kartlegging inngår både i undervisning og arbeidskrav. Teoretisk kunnskap om relasjonskompetanse inngår i undervisning. Refleksjon over egen relasjonskompetanse i praksis inngår som arbeidskrav.  

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om teoretiske referanserammer for språkutvikling og språkstimulering
 • inngående innsikt i hvordan språkvansker kan komme til uttrykk i kommunikasjon
 • inngående kunnskap om forebygging av lese- og skrivevansker
 • grundig kunnskap om ulike teoretiske innganger til observasjon, kartlegging og testing
 • omfattende kunnskap om relasjonskompetanse som teoretisk begrep

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • anvende sine kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barn med språk- og kommunikasjonsvansker på individ- og systemnivå
 • anvende og analysere relevante kartleggingsverktøy på individ- og systemnivå på en kunnskapsbasert og selvstendig måte
 • vise omfattende evne til å reflektere over egen relasjonskompetanse

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i forhold til språk- og kommunikasjonsvansker
 • viser evne til etisk refleksjon over bruk av kartleggingsverktøy
 • kan analysere og reflektere over relevante språkstimulerende tiltak for enkeltbarn i barnehagen og hjemme
 • kan reflektere over egen relasjonskompetanse

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis og språkkartlegging. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSR-AK1: 50 t veiledet praksis (100 % tilstedeværelse) Praktisk arbeidIndividuell
KSR-AK2: Praksisrapport med et refleksjonsnotat fra praksisRapport/refleksjonsskrivIndividuell
KSR-AK3: Individuell rapport fra språkkartlegging Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK1: 50 t veiledet praksis (100 % tilstedeværelse)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK2: Praksisrapport med et refleksjonsnotat fra praksis
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK3: Individuell rapport fra språkkartlegging
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamen MUN1Gruppe50minutter100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:50
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-2020