MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2023 høst
  • Emneansvarlig
   Else Johansen Lyngseth, Marit Pettersen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Marit Pettersen og Karianne Franck

Emneinnhold

Å erverve språklig kompetanse er sentralt i barns liv. Under dette emnet formidles teoretisk forankring av språkutvikling, språk- og kommunikasjonsvansker og språkkartlegging, observasjon, bruk av kartleggingsverktøy og tester og språkstimulerende tiltak. Videre vektlegges språkets betydning både for utvikling av lese- og skriveferdigheter og som forebygging av lese- og skrivevansker. Etiske refleksjoner og kvalitet knyttet til kartlegging inngår både i undervisning og arbeidskrav. Teoretisk kunnskap og refleksjon over egen relasjonskompetanse inngår i undervisning. Refleksjon over egen relasjonskompetanse i praksis inngår som arbeidskrav.  

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskaper
Studenten har:

 • avansert kunnskap om språkutvikling og språkstimulering
 • inngående innsikt i hvordan språkvansker kan komme til uttrykk i kommunikasjon
 • inngående kunnskap om forebygging av lese- og skrivevansker
 • grundig kunnskap om ulike teoretiske innganger til observasjon, kartlegging og testing
 • omfattende kunnskap om relasjonskompetanse som teoretisk begrep

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende sine kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barn med språk- og kommunikasjonsvansker på individ- og systemnivå
 • anvende og analysere relevante kartleggingsverktøy på individ- og systemnivå på en kunnskapsbasert og selvstendig måte
 • vise omfattende evne til å reflektere over egen relasjonskompetanse

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i forhold til språk- og kommunikasjonsvansker
 • viser evne til etisk refleksjon over bruk av kartleggingsverktøy
 • kan analysere og reflektere over relevante språkstimulerende tiltak for enkeltbarn i barnehagen og hjemme
 • er bevisst på og kan anvende egen relasjonskompetanse i spesialpedagogisk arbeid

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis og språkkartlegging.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSR-AK3: Individuell rapport fra språkkartleggingRapport/refleksjonsskrivIndividuell
KSR-AK4: Gjennomført 50 timer praksis og praksisrapport med refleksjonPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
OBLTS: 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK3: Individuell rapport fra språkkartlegging
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSR-AK4: Gjennomført 50 timer praksis og praksisrapport med refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Gruppe50minutter100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:50
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

KSR-AK4 erstatter de tidligere arbeidskravene KSR-AK1 og KSR-AK2.

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

MUN1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæringTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vanskerTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vanskerTa kontakt med DMMH for info
MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse15 studiepoeng
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæring
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
Vektingsreduksjon:15 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info