Semestre

MSMOP5900 Masteroppgave

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Masteroppgåve
Kursnavn på engelsk: 
Master's Thesis
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Else Johansen Lyngseth
Karianne Franck
Forkunnskapskrav - emner
MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt
MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst
MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv
MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

Emneinnhold

Studenten arbeider fram en skriftlig oppgave med selvvalgt tema som teoretisk og metodisk utforsker problemstillinger og tematikk relatert til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskaper:

Studenten har:

  • en fordypet forståelse av spesialpedagogikk, samt utvidet kunnskap om forskningsmetode og forskningsdesign

Ferdigheter:

Studenten har:

  • ferdigheter til selvstendig å kunne planlegge, igangsette og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter, relevante for det spesialpedagogiske fag- og forskningsfeltet
  • ferdigheter i å gjennomføre et prosjekt basert på forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse:

Studenten:

  • har inngående kunnskap om hvordan gjennomføre forsknings- og/eller utviklingsprosjekter i spesialpedagogikk
  • har kompetanse til å videreutviklet faget og arbeidsfeltet
  • har kompetanse til å formidle sitt prosjekt muntlig og skriftlig til både fagmiljø og allmennheten

Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig og individuelt arbeid som er teoretisk og vitenskapelig utforskende, med individuell veiledning og sluttføringsseminar. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Deltakelse på sluttføringseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.Framføring og rapportIndividuell
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Deltakelse på sluttføringseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Masteroppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleStudenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg.
Vurderinger:
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven skal vise at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Intern sensor er normalt samme person som var opponent på sluttføringsseminaret.

Masteroppgaven kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Calibri (skriftstørrelse 11 pkt.) eller Times New Roman (skriftstørrelse 12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. For informasjon om innlevering av masteroppgaven, se itslearning.

Arbeidskrav som må godkjennes for å gå opp til eksamen:

  • OPG1: Alle

Pensum