Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MSMOP5900 Masteroppgave

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Karianne Franck, Marit Pettersen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

MSSPF4000
MSSRO4010
MSKSR4020
MSIST4030
MFVFM5000
MFFMD5010

Emneinnhold

Studenten arbeider fram en skriftlig oppgave med selvvalgt tema som teoretisk og metodisk utforsker problemstillinger og tematikk relatert til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • en fordypet forståelse av spesialpedagogikk, samt utvidet kunnskap om forskningsmetode og forskningsdesign

Ferdigheter:

Studenten har:

 • ferdigheter til selvstendig å kunne planlegge, igangsette og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter, relevante for det spesialpedagogiske fag- og forskningsfeltet
 • ferdigheter i å gjennomføre et prosjekt basert på forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har inngående kunnskap om hvordan gjennomføre forsknings- og/eller utviklingsprosjekter i spesialpedagogikk
 • har kompetanse til å videreutvikle faget og arbeidsfeltet
 • har kompetanse til å formidle sitt prosjekt muntlig og skriftlig til både fagmiljø og allmennheten

Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig og individuelt arbeid som er teoretisk og vitenskapelig utforskende, med individuell veiledning og sluttføringsseminar. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MOP-AK1: Deltakelse på sluttføringseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.Framføring og rapportIndividuell
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MOP-AK1: Deltakelse på sluttføringseminar med veileder, opponent og medstudenter. Studentene leverer et skriftlig utkast til sin masteroppgave og presenterer sin oppgave muntlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling, forskningsetikk og signering av avtale om veiledning.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Masteroppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleStudenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv forord, litteraturliste og vedlegg.

Vurderinger

Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv forord, litteraturliste og vedlegg.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven skal vise at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Intern sensor er normalt samme person som var opponent på sluttføringsseminaret.

Masteroppgaven kan ha innholdsmessige likheter med innleverte eksamensbesvarelser i foregående eller innpassede emner i gjeldende studieplan for det aktuelle masterprogrammet.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Calibri (skriftstørrelse 11 pkt.) eller Times New Roman (skriftstørrelse 12 pkt.), linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. 

Arbeidskrav som må godkjennes for å gå opp til eksamen:

 • OPG1: Alle