Semestre

MSMOP5900 Masteroppgave

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Masteroppgåve
Kursnavn på engelsk: 
Master's Thesis
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Else Johansen Lyngseth
Forkunnskapskrav - emner
MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt
MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst
MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv
MFVFM5000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder
MFFMD5010 Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

Emneinnhold

Studenten arbeider fram en skriftlig oppgave med selvvalgt tema som teoretisk og metodisk utforsker problemstillinger og tematikk relatert til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har

  • en fordypet forståelse av spesialpedagogikk, samt utvidet kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsdesign

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning har

  • ferdigheter til selvstendig å kunne planlegge, igangsette og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter, relevante for det spesialpedagogiske fag- og forskningsfeltet
  • ferdigheter i å gjennomføre et prosjekt basert på forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning

  • har inngående kunnskaper om hvordan gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i spesialpedagogikk
  • har kompetanse til å videreutviklet faget og arbeidsfeltet
  • har kompetanse til å formidle sitt prosjekt muntlig og skriftlig til både fagmiljø og til allmennheten

Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig og individuelt arbeid som er teoretisk og empirisk utforskende, med individuell veiledning. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling og signering av avtale om veiledningOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Deltakelse på veiledningsmøte ved oppstart, knyttet til valg av problemstilling og signering av avtale om veiledning
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Masteroppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlle. På muntlig eksamen er det kun tillatt å ta med egen masteroppgave.Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven skal forsvares muntlig. Varighet på muntlig eksamen er ca. 1 time.
Vurderinger:
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Studenten leverer en masteroppgave med et omfang på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider), eksklusiv litteraturliste og vedlegg. Masteroppgaven skal forsvares muntlig. Varighet på muntlig eksamen er ca. 1 time.
Hjelpemidler:Alle. På muntlig eksamen er det kun tillatt å ta med egen masteroppgave.
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Masteroppgaven og muntlig eksamen skal til sammen avdekke at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Før muntlig eksamen skal sensorene ha et sensurmøte der de blir enige om en tentativ karakter. På muntlig eksamen skal studenten utdype og forklare masteroppgavens innhold og konklusjoner overfor sensorene. Sensorene kan etter muntlig eksamen eventuelt justere den foreslåtte karakteren. Sensorene fastsetter og protokollfører endelig karakter umiddelbart etter at muntlig eksamen er avholdt.

Format
Masteroppgaven utformes og leveres i A4-format med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 pkt., linjeavstand 1,5 og med referanser og henvisninger i henhold til APA-standard. Se for øvrig kap. 3 i DMMHs studiereglement, for informasjon om innlevering av masteroppgaven.