MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2023 høst
  • Emneansvarlig
   Else Johansen Lyngseth
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Marit Pettersen

Emneinnhold

Dette emnet har som mål å gi en introduksjon til det spesialpedagogiske fagfeltet. Dette gjøres gjennom et fokus på fagets framvekst og egenart, på tidlig innsats i tidlig alder, rettigheter i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og ulike støtte- og hjelpeinstanser i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, også med referanse til et internasjonalt perspektiv. Videre omhandles ulike funksjonsnedsettelser og sentrale føringer for tilrettelegging for utvikling, lek og læring i ulike kontekster, noe som også inkluderer et kritisk blikk på kategorisering av vansker.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om faget i et historisk og et internasjonalt perspektiv og inngående innsikt i fagets og feltets verdigrunnlag
 • inngående kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og samspills- og lærevansker i et relasjonelt perspektiv
 • omfattende kunnskap om tidlig innsats og forebygging
 • omfattende kunnskap om problemstillinger knyttet til barns rettigheter, med særskilt vekt på rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • grundig innsikt i roller og arbeidsfordeling i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • gjennomføre en kunnskapsbasert analyse av faget og forholde seg kritisk til fagets egenart
 • analysere og kritisk vurdere problemstillinger knyttet til rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • undersøke, analysere og på en selvstendig måte formidle kunnskap om relevante samarbeidspartnere
 • aktivt tilrettelegge for et utviklingsfremmende læringsmiljø
 • utarbeide og kritisk vurdere problemstillinger knyttet til ulike sider ved individuelle opplæringsplaner

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan formidle inngående innsikt i og forståelse for fagets egenart i et historisk, internasjonalt og nåtidig perspektiv
 • har grundig teoretisk innsikt i betydningen av tidlig innsats og forebygging
 • kan anvende og formidle fagets verdigrunnlag muntlig og skriftlig på en selvstendig måte
 • kan analysere og vurdere relevante faktorer som hemmer og fremmer utvikling, lek og læring
 • kan kommunisere etiske og faglige problemstillinger knyttet til arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, feltstudium, skriftlig fagtekst og muntlig presentasjon. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
SPF-AK1: Feltstudium i gruppeDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe, med individuell vurdering
SPF-AK2: Fagtekst i gruppe Skriftlig oppgaveGruppe
SPF-AK3: Muntlig presentasjon av feltstudietFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK1: Feltstudium i gruppe
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK2: Fagtekst i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK3: Muntlig presentasjon av feltstudiet
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell5timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

SEK1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVSPE6000 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emnerTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6100 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emnerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6000 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6100 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info