MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Special Needs Education as a Subject and a Field
Emnenavn på nynorsk: 
Spesialpedagogikk som fag og felt
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Kari Nordhus Strømsøe
Else Johansen Lyngseth

Emneinnhold

Under dette emnet er det fokus både på fagets framvekst og egenart, på tidlig innsats i tidlig alder, rettigheter i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og ulike støtte- og hjelpeinstanser i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, også med referanse til et internasjonalt perspektiv. Videre omhandles ulike funksjonsnedsettelser og sentrale føringer for tilrettelegging for utvikling, lek og læring i ulike kontekster, noe som også inkluderer et kritisk blikk på kategorisering av vansker.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om faget i et historisk og et internasjonalt perspektiv og inngående innsikt i fagets og feltets verdigrunnlag
 • inngående kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og samspills- og lærevansker i et relasjonelt perspektiv
 • omfattende kunnskap om tidlig innsats og forebygging
 • omfattende kunnskap om problemstillinger knyttet til barns rettigheter, med særskilt vekt på rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • grundig innsikt i roller og arbeidsfordeling i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • gjennomføre en kunnskapsbasert analyse av faget og forholde seg kritisk til fagets egenart
 • analysere og kritisk vurdere problemstillinger knyttet til rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • undersøke, analysere og på en selvstendig måte formidle kunnskap om relevante samarbeidspartnere
 • aktivt tilrettelegge for et utviklingsfremmende læringsmiljø
 • utarbeide og kritisk vurdere problemstillinger knyttet til ulike sider ved individuelle opplæringsplaner

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan formidle inngående innsikt i og forståelse for fagets egenart i et historisk, internasjonalt og nåtidig perspektiv
 • har grundig teoretisk innsikt i betydningen av tidlig innsats og forebygging
 • kan anvende og formidle fagets verdigrunnlag muntlig og skriftlig på en selvstendig måte
 • kan analysere og vurdere relevante faktorer som hemmer og fremmer utvikling, lek og læring
 • kan kommunisere etiske og faglige problemstillinger knyttet til arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelse

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, feltstudium, rapportering og muntlig presentasjon. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
SPF-AK1: Feltstudium i gruppeDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe
SPF-AK2: Feltrapport i gruppe Rapport/refleksjonsskrivGruppe
SPF-AK3: Muntlig presentasjon i gruppeFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK1: Feltstudium i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK2: Feltrapport i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK3: Muntlig presentasjon i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell4timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-2020